Verklarende woordenlijst

Verspreid over de hele website worden termen gebruikt die niet altijd tot het dagelijkse spraakgebruik horen of waarvan de betekenis niet door iedereen op dezelfde manier wordt ervaren. Om mogelijke misverstanden als gevolg hiervan te vermijden volgen hier een groot aantal woorden met de uitleg zoals ze hier bedoeld worden.
Bij de meeste begrippen is een link gevoegd naar een webpagina waarop meer over de betreffende term te vinden is. De inhoud van deze pagina’s valt buiten de verantwoordelijkheid van TanAcademy en is vooral bedoeld als verder oriëntatie- en studiemateriaal. Wel is bij elke webpagina de bron vermeld. Deze webpagina’s worden in een nieuw scherm geopend.

Ajnacentrum
Energiecentrum (chakra) tussen de wenkbrauwen.
De stoffelijke tegenhanger is de hypofyse. meer over Ajnacentrum[1]bron: Wikipedia

Antahkarana
Het bouwen van een brug van licht tussen het lager denkvermogen, de ziel en het hoger denkvermogen waardoor de verlichting van de persoonlijkheid mogelijk wordt. meer over Antahkarana[2]bron: website Lucis Trust

Ashram
Een groep van een Meester. De Geestelijke Hiërarchie bestaat uit 7 hoofd- en 42 kleinere Ashrams. Elk vertegenwoordigt 1 van de 7 stralen (energieën) met aan het hoofd een Meester van Wijsheid. meer over Ashram[3]bron: Wikipedia

Astraal gebied
Het gebied van emoties met zijn tegenpolen: hoop en angst, sentimentele liefde en haat, geluk en lijden. Het gebied van begoochelingen. meer over Astraal gebied[4]bron: website Theosofie

Astraal lichaam
Het emotionele voertuig van de mens. meer over Astraal lichaam[5]bron: website Theosofie

Begoocheling
Een illusie op het astrale gebied. De toestand waardoor het denken wordt versluierd door emotionele impulsen vanuit de astrale niveaus. B.v. angst, zelfmedelijden, kritiek, achterdocht, zelfingenomenheid, zelfoverschatting. meer over Begoocheling op deze website[6]bron: website TanAcademy

Buddhi
Universele ziel of hoger Denkvermogen, liefhebbend begrip, liefde – wijsheid. meer over Buddhi (alleen Engels!)[7]bron: website The Mystica

Buddhisch gebied
Het gebied van de Intuïtie. meer over Buddhisch gebied[8]bron: website Arvindus-Contemplationem

Chakra’s
Centra (draaikolken) van energie in het etherisch lichaam die in verbinding staan met de ruggengraat en de 7 belangrijkste endocriene klieren. meer over Chakras[9]bron: Wikipedia

De Christus
Het Hoofd van de Geestelijke Hiërarchie meer over de Geestelijke Hiërarchie en de Christus[10]bron: website Lucis Trust

Christusbewustzijn
Energie van de kosmische Christus, ook bekend als Christusbeginsel. Deze energie die voor ons belichaamd wordt door de Christus, ontwaakt momenteel in het hart van miljoenen mensen over de hele wereld. De energie van evolutie zelf. meer over Christusbewustzijn[11]bron: website Danielle van Dijk

Deva
Engel of hemels wezen uit een natuurrijk dat zich evenwijdig ontwikkelt aan het menselijke rijk, variërend van ondermenselijke elementalen tot supermenselijke wezens vergelijkbaar met een planeetlogos. Zij zijn de ‘actieve bouwers’ die op intelligente wijze met de stof werken om alle vormen te creëren die wij zien, inclusief de mentale, emotionele en fysieke voertuigen van de mens. meer over Deva[12]bron: Wikipedia

Driehoek
Groep van drie mensen die zich dagelijks in gedachten enkele minuten op elkaar afstemmen voor meditatie. meer over Driehoekenwerk[13]bron: website Tanacademy / Lucis Trust

Energie
Vanuit esoterisch gezichtspunt bestaat er in het gehele geopenbaarde universum niets dan energie op verschillende niveaus van trilling. Het trillingsniveau (de frequentie) bepaalt welke vorm de energie aanneemt. Energie kan worden gemanipuleerd en gestuurd door gedachte.

Esoterie
De door de eeuwen heen verzamelde leer over de evolutie van bewustzijn in het menselijke rijk en in de onderliggende natuurrijken. Biedt een systematische en samenhangende beschrijving van de energetische structuur van het heelal en de plaats die de mens daarin inneemt. Beschrijving van de krachten en invloeden die achter de wereld van uiterlijke verschijnselen schuilgaan. (vgl. occult) meer over Esoterie[14]bron: Wikipedia

Etherisch lichaam
Energetische tegenhanger van het fysieke lichaam, bestaande uit 7 grote en 42 kleinere chakra’s (energiecentra), die tezamen een energienetwerk vormen van alle centra en de oneindig kleine energiedraden (nadi’s) die aan elk deel van het zenuwstelsel ten grondslag liggen. Blokkades in het etherisch lichaam kunnen leiden tot organische aandoeningen. meer over Etherisch lichaam[15]bron: Wikipedia

Etherische gebieden
Vier niveaus van stoffelijke materie die fijner zijn dan gasvormige. Vooralsnog onzichtbaar voor de meeste mensen. meer over Etherische gebieden (onder: Macrokosmos)[16]bron: website Theosofie

Evolutie
Proces waardoor de stof wordt vergeestelijkt; de weg terug naar de bron. Het afwerpen van de sluiers van misleiding en illusie, waardoor uiteindelijk kosmisch bewustzijn bereikt wordt. meer over (spirituele) Evolutie[17]bron: Wikipedia

Fysiek gebied
De vorm die energie aanneemt op de laagste trillingsniveaus: grofstoffelijk, vloeibaar, gasvormig en etherische stof.

Gebied
Bestaansniveau.

Geest
In algemene esoterische termen: de monade die zichzelf weerspiegelt als de ziel. Geest, het totaal van de energetische aard van de mens; de levenskracht die ons bezielt en aandrijft. meer over het onderwerp Geest[18]bron: Wikipedia

Geestelijk (spiritueel)
Elke activiteit die de mens verder brengt dan zijn huidige toestand aangeeft: op fysiek, emotioneel, mentaal, intuïtief of sociaal gebied. meer over Spiritualiteit[19]bron: Wikipedia

Geestelijke Hiërarchie
Koninkrijk van God, het Geestelijk Koninkrijk, of het koninkrijk der zielen, bestaande uit de meesters van wijsheid en de ingewijden van alle graden, van wie het doel is het Plan van God uit te voeren. Planetair centrum van Liefde – Wijsheid. Ook bekend als de Grote Witte Broederschap, Genootschap van Verlichte Geesten. meer over Geestelijke Hiërarchie[20]bron: website Lucis Trust

God
Het grote kosmische wezen dat deze planeet bezielt en dat alle wetten belichaamt, alsmede alle energieën die door die wetten worden geregeerd; waaruit alles bestaat wat zichtbaar en onzichtbaar is. (Zie ook: “logos”). meer over het onderwerp God[21]bron: Wikipedia

Goeroe
Geestelijk leraar

Heer der Wereld
Zie: “Sanat Kumara”.

Hiërarchie
Zie: “Geestelijke Hiërarchie”.

Hiërofant
De Inwijder. Hetzij, bij de eerste twee planetaire inwijdingen: de Christus, of, bij de derde en hogere inwijdingen: de Heer der Wereld. meer over Hiërofant (alleen Engels!)[22]bron: Encyclopaedia Brittannica

Illusie
Begoocheling op het mentale gebied. Door het begoochelde denkvermogen krijgt de ziel een vertekend beeld van de wereld der verschijnselen. meer over Illusie[23]bron: Wikipedia

Incarnatie
Openbaring van de ziel als de drievoudige persoonlijkheid onder de Wet van de Wedergeboorte. meer over Incarnatie[24]bron: Wikipedia

Involutie
Het proces waardoor de geest afdaalt in zijn tegenpool: de stof. meer over Involutie[25]bron: Wikipedia

Inwijding
Vrijwillig proces waarbij opeenvolgende en geleidelijk opklimmende stadia van afstemming en eenwording plaatsvinden tussen de man of vrouw in incarnatie; zijn/haar ziel en de monade, de “vonk van God”. Elk stadium verschaft de ingewijde een dieper inzicht in de betekenis en het doel van Gods plan; een vollediger bewustzijn van zijn/haar rol in dat Plan en een toenemend vermogen om bewust en intelligent te werken aan de vervulling ervan. meer over Inwijding[26]bron: Wikipedia

Karma
Oosterse aanduiding van de Wet van oorzaak en gevolg. De fundamentele wet die ons bestaan in dit zonnestelsel regeert. Elk van onze gedachten en handelingen zet een oorzaak in gang waarvan de gevolgen ons leven bepalen, ten goede of ten kwade. In Bijbelse termen: “Zoals u zaait, zult u ook oogsten.” In wetenschappelijke termen: “Elke actie heeft een gelijkwaardige, eraan tegengestelde reactie.” meer over Karma[27]bron: Wikipedia

Krachten van Duisternis (van kwaad, stoffelijkheid)
Involutionaire of materialistische krachten die het stofaspect van de planeet in stand houden. Wanneer deze hun doel voorbijschieten en invloed krijgen op de geestelijke ontwikkeling van de mensheid, worden ze aangeduid als: “het kwaad” of de anti-christ. meer over Anti-christ[28]bron: Wikipedia

Krachten van Licht (van evolutie) De Geestelijke Hiërarchie van onze planeet. Het planetaire centrum van Liefde – Wijsheid.

Kwaad Alles wat de evolutionaire ontwikkeling belemmert. meer over Goed en Kwaad[29]bron: Wikipedia

Logos God. Het kosmische wezen dat een planeet (planeetlogos), zonnestelsel, (zonnelogos), melkwegstelsel (galactische logos) enzovoort, bezielt. meer over het begrip Logos[30]bron: Wikipedia

Manas
Hoger denkvermogen. meer over het begrip Manas (alleen Engels!)[31]bron: Wikipedia

Mantram
Formule, of opeenvolging van lettergrepen, die – indien juist uitgesproken – energie in beweging zetten. meer over het begrip Mantram (met voorbeelden!)[32]bron: website Lucis Trust

Meditatie
Wetenschappelijk middel waarmee het contact en de uiteindelijke eenwording met de ziel wordt bereikt. Ook het proces waardoor men openstaat voor geestelijke inspiratie en derhalve voor samenwerking met de Geestelijke Hiërarchie. meer over Meditatie[33]bron: Wikipedia

Meesters van Wijsheid
Mensen die de vijfde inwijding hebben genomen doordat ze alle ervaringen van het leven op deze planeet hebben doorgemaakt en daardoor volledig meesterschap over zichzelf en de wetten van de natuur hebben bereikt. Behoeders van het Plan van evolutie en van alle energieën die de planeet binnenstromen ter vervulling van het Plan. meer over Meesters van Wijsheid[34]bron: website Hello Aquarius

Mens
Stoffelijke openbaring van de ziel; een geïndividualiseerd aspect van de geestelijke monade (het Zelf), die een vonk is van de Ene Geest (God). meer over het begrip Mens (en Mensheid!)[35]bron: Wikipedia

Mentaal gebied
Het mentaal lichaam is gemaakt van substantie van de vier laagste niveaus (gebieden) van het mentale gebied en is bij het grootste gedeelte van de mensheid nog niet goed georganiseerd. Het geeft een bepaald karakter aan de persoon zelf, welke een aanduiding is voor de denkgewoonten van de mens en zijn reactie op levensomstandigheden.

Mentaal lichaam
Voertuig van de persoonlijkheid op het mentale gebied. meer over het begrip Mentaal lichaam[36]bron: website Theosofie

Monade (Het Zelf)
Zuivere geest die de Drievuldigheid van goddelijkheid weerspiegelt:

1. Goddelijke Wil of Macht (de Vader)
2. Liefde – Wijsheid (de Zoon)
3. Actieve intelligentie ( de Heilige Geest)

De “vonk van God” die in elk mens huist.

Nieuwe Tijd (New Age)
Zie: ‘Waterman’.

Occultisme
De verborgen wetenschap van de energieën die ten grondslag liggen aan het evolutieproces (vgl. Esoterie).

Oorzakelijk Lichaam
De ziel op het oorzakelijk gebied en voertuig van de Monade. De plaats waar de essentie van leerprocessen uit alle levens in de 3 permanenten atomen wordt opgeslagen.

Oude wijsheid
Eeuwenoude reeks geestelijke leringen die de bron vormen waaruit de kunsten, religies en wetenschappelijke prestaties van talloze beschavingen ontsproten zijn. In de moderne tijd voor het eerst voor een groter publiek toegankelijk gemaakt. In de 19e eeuw door Helena Petrovna Blavatsky en in de 20e eeuw door Alice A. Bailey, Helena Roerich, Benjamin Creme e.a.

Overschaduwing
Vrijwillig samenwerkingsproces, waarbij het bewustzijn van een meester tijdelijk gebruik maakt van het fysieke, emotionele en mentale lichaam van een discipel.

Permanente atomen
Drie atomen van fysieke, astrale en mentale stof waaromheen de lichamen voor een nieuwe incarnatie worden gevormd. Deze houden de trillingssnelheid vast, die de mens op het moment van overlijden heeft bereikt, zodat de bereikte evolutionaire ‘status’ bewaard blijft voor een volgende incarnatie.

Persoonlijkheid
Drievoudig voertuig van de ziel op het stoffelijk gebied, bestaande uit: een mentaal, emotioneel (astraal) en een fysiek – etherisch lichaam.

Planeetlogos
Goddelijk wezen dat een planeet bezielt.

Pralaya
Een niet-mentale, niet-astrale, niet-fysieke toestand ergens tussen dood en wedergeboorte in, waar de levensimpuls inactief is. Ervaring van volmaakte vrede en een voortdurende gelukzaligheid voorafgaand aan de volgende incarnatie. Het komt overeen met het christelijke denkbeeld van de hemel.

Reïncarnatie (Wet van wedergeboorte)
Proces waardoor God, via de mens als middelaar, zichzelf onderdompelt in zijn tegenpool (de stof), teneinde de stof –die dan volledig doordrenkt is met de aard van God–, weer in zich op te nemen. De Wet van karma trekt ons steeds opnieuw in incarnatie, totdat we geleidelijk –door het evolutieproces– volledig uitdrukking kunnen geven aan onze innerlijke goddelijkheid.

Sanat Kumara
Heer der Wereld. De etherische uitdrukking van onze Planeetlogos die in Shamballa verblijft. Een groot Wezen, afkomstig van Venus, dat zichzelf 18,5 miljoen jaren opofferde om te fungeren als het persoonlijkheidsvoertuig voor de bezielende godheid van onze planeet. Het meest nabije aspect van God dat de mens in staat is te kennen.

Shamballa
Grootste energiecentrum van de planeet, gelegen boven de Gobi – woestijn, op de twee hoogste etherische gebieden. Van hier uit en hier doorheen stroomt de Shamballa – kracht, de energie van Wil of Doel. Het komt overeen met het kruinchakra van de mens.

Stralen
De zeven universele stromen van goddelijke energie, die elk de uitdrukking zijn van een groot Leven en waarvan de wisselwerking op elke denkbare frequentie de zonnestelsels, melkwegstelsels en universums creëert. Door de cyclische spiraalbeweging van deze energieën wordt alles in en uit openbaring gebracht en gekleurd met en doordrenkt van bepaalde hoedanigheden en aspecten.

Tijdperk
Wereldcyclus van ongeveer 2150 jaar, afhankelijk van de verhouding tussen de aarde, de zon en de tekens van de dierenriem.( Zie ook: ‘Waterman’ ).

Trilling
Beweging van energie. Alle energie trilt op een bepaalde frequentie. Het evolutieproces vindt plaats door verhoging van de trillingssnelheid in reactie op inkomende energieën van hogere niveaus.

Voertuig
De vorm waarin hogere wezens zich uitdrukken op lagere gebieden. De fysieke, astrale en mentale lichamen vormen bijvoorbeeld de voertuigen van de ziel op de lagere niveaus.

Waterman
Sterrenbeeld waarnaar het astronomische tijdperk is genoemd dat nu begint:
(‘de Nieuwe Tijd’ of ‘New Age’) en dat ongeveer 2350 jaar zal duren. Tevens het esoterisch symbool voor de Waterdrager, het tijdperk van De Christus en de geestelijke energie van Waterman, waarvan synthese en broederschap de kenmerken zijn.

Wet van oorzaak en gevolg (Wet van Karma)
Zie: “Karma”.

Wet van wedergeboorte
Zie: “Reïncarnatie”.

Yoga
Vereniging van de lagere en de hogere aard door verschillende technieken om beheersing te bereiken over het fysieke, astrale of mentale lichaam.

Zelf
De goddelijke vonk in ieder mens. (Zie ook: “Monade”.)

Zelf-verwerkelijking
Proces waardoor de mens geleidelijk tot de erkenning en uitdrukking komt van zijn goddelijke aard.

Ziel
Verbindend beginsel tussen geest en stof, tussen God en zijn vorm. Verschaft bewustzijn, karakter en hoedanigheid aan alle geopenbaarde vormen. Andere aanduidingen zijn: ego, hogere zelf, innerlijke heerser, de Christus in ons, Zoon van het denkvermogen, zonne-engel.

Zonnelogos
Goddelijk wezen, dat ons zonnestelsel bezielt. Zie ook: “Logos”.

Noten

Noten
1, 3, 9, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35 bron: Wikipedia
2, 10, 20, 32 bron: website Lucis Trust
4, 5, 16, 36 bron: website Theosofie
6 bron: website TanAcademy
7 bron: website The Mystica
8 bron: website Arvindus-Contemplationem
11 bron: website Danielle van Dijk
13 bron: website Tanacademy / Lucis Trust
22 bron: Encyclopaedia Brittannica
34 bron: website Hello Aquarius