Door Lucis Trust, de uitgeverij van de Alice Bailey boeken werden deze online ter beschikking gesteld. Hieronder staan de titels van de 24 boeken met daarbij de links naar de online-versie. Deze versie is vooralsnog alleen in het Engels te raadplegen. Voor de vertalingen verwijzen wij naar de Nederlandse uitgaven door Uitgeverij Synthese.

Inwijding is een verruiming van bewustzijn die tot openbaring en verlichting voert. Alle levensvormen, grote en kleine, ervaren inwijding. Het werk van de planetaire Hiërarchie wordt in dit boek beschreven. Ook zijn in dit boek veertien regel opgenomen die de neofiet tot voor de deur van het portaal van inwijding kunnen brengen.

De belangstelling voor de boeken van Alice Bailey bevindt zich de laatste jaren in een gedurig stijgende lijn, evenals trouwens die voor meditatie. Alice Bailey beschrijft in dit boek meditatie als iets dat zich bezighoudt met de circulatie van energie; energie die in wezen onpersoonlijk en vurig van aard is. We moeten ons rekenschap geven van de gevaren die aan meditatie verbonden zijn. Veilige en betrouwbare methoden zijn dus een eerste vereiste. Die worden in dit boek gegeven.

Behandelt de wetenschappelijke relatie tussen materie en bewustzijn. Het ‘atoom’ blijkt een volledig evenbeeld van de structuur van de energie, die alle levensvormen – zowel kosmische, menselijke als andere levensvormen – gemeen hebben.

Een videodocumentaire van Justin Wilkinson ter inleiding op de verhandeling over Kosmisch Vuur (Engels, zonder vertaalde ondertitels):

Dit boek behandelt de esoterische leer voor het huidige tijdperk. Een groot deel van het boek is gewijd aan gedetailleerde besprekingen van het zonnevuur, omdat het de overheersende energie is die in ons tijdperk begrepen moet worden en gecontroleerd. Het bevat een compact ontwerp voor een kosmologisch, filosofisch en psychologisch schema, en is zowel naslagwerk als leerboek.

Dit boek bevat een vertaling met uitvoerig en helder commentaar van de yoga sutra’s van Patanjali, de grondlegger van de raja-yoga-school, die ze voor het eerst schriftelijk vastlegde. Het is mogelijk door middel van raya-yoga controle te verkrijgen over het denken zodat dit verlicht wordt door de ziel.

De ziel werkt via het mechanisme van de drievoudige persoonlijkheid. In dit boek wordt beschreven hoe ziel en persoonlijkheid op elkaar inwerken en gezamenlijk functioneren.

De ontwikkeling van het intellect, hoe noodzakelijk in vele opzichten ook, is een middel tot een doel, en wel een middel om door te dringen in nieuwe dimensies van denken en bewustzijn en om al de intuïtieve talenten van ‘het zuivere verstand’ te activeren.

Dit boek geeft de vijftien ‘regelen voor magie’ en voor zielebeheersing, gebaseerd op de navolgende woorden uit de Bhagavad-Gita: ‘Ofschoon ik de Ongeborene ben, de onvergankelijke Ziel, ofschoon ik de Heer der Schepselen ben, openbaar ik mij desondanks als Heer over mijn Aard, krachtens de magische macht van de Ziel’.
De ongemanifesteerde ziel in haar essentiële wezen, gemanifesteerd door middel van de aard van haar persoonlijkheidsuitrusting, is altijd een bron van mysterie. Zij ontsnapt aan het analytisch concreet denkvermogen en openbaart haar ware zelf aan het verlichte denkvermogen dat versmolten is met het geopende hart, dat niet uit is op het verwerven en vasthouden van persoonlijke vooruitgang, maar op het aanwenden van de magische kracht in dienstbetoon. De macht van de ziel staat altijd ter beschikking aan degene die, als aspirant tot aangenomen discipelschap, tracht om van praktisch dienstbaar nut te zijn in het specifieke tijdvak en omgeving en met de specifieke uitrusting die voorhanden is.
Het boek besluit met een prikkelende oproep aan de ziel in alle aspiranten: ‘Ik eindig met een beroep op allen die deze instructies lezen, om hun krachten te verenigen, hun gelofte van toewijding aan de dienst van de mensheid te hernieuwen, hun eigen denkbeelden en wensen ondergeschikt te maken aan het groepswelzijn, hun ogen van zichzelf af te wenden en opnieuw te richten op de visie …
Laat alle studenten in deze tijd van nood en gelegenheid zich bezinnen op de opofferig van al hetgeen zij hebben aan de hulp aan de mensheid’.

Alice Bailey’s Een verhandeling over de zeven stralen bestaat uit vijf afzonderlijke delen. Het hele werk is gebaseerd op de werkelijkheid, de aard, de kwaliteit en de onderlinge relaties van de zeven energiestromen die in ons zonnenstelsel werkzaam zijn – en dus ook de aarde en alles wat daarop leeft en beweegt beinvloeden.
In Esoterische Psychologie deel I en Esoterische Psychologie deel II wordt met name ingegaan op de psychologie van de mens als geincarneerde verschijningsvorm van een evoluerend geestelijke wezen. De psychische realiteit van de mens wordt tevens besproken in relatie tot de feitelijke omstandheden en mogelijkheden van de wereld waarin hij leeft.

Een videodocumentaire van Justin Wilkinson ter inleiding op de boeken over de Zeven Stralen (Nieuwe Psychologie) (Engels, zonder vertaalde ondertitels):

De levenservaring van Jezus met kruisiging en verloochening weerspiegelt zich in de levenservaring van elk mens. We moeten ons bewust worden van de weg die ons van spirituele geboorte leidt naar verloochening en opstanding en hem in volledig bewustzijn en doelgericht gaan.

Alice Bailey’s Een verhandeling over de zeven stralen bestaat uit vijf afzonderlijke delen. Het hele werk is gebaseerd op de werkelijkheid, de aard, de kwaliteit en de onderlinge relaties van de zeven energiestromen die in ons zonnenstelsel werkzaam zijn – en dus ook de aarde en alles wat daarop leeft en beweegt beinvloeden.
In Esoterische Psychologie deel I en Esoterische Psychologie deel II wordt met name ingegaan op de psychologie van de mens als geincarneerde verschijningsvorm van een evoluerend geestelijke wezen. De psychische realiteit van de mens wordt tevens besproken in relatie tot de feitelijke omstandheden en mogelijkheden van de wereld waarin hij leeft.

In de twee boeken van ‘Discipelschap in het nieuwe tijdperk’ vindt u het onderricht dat aan kleine groepen en individuele leden werd gegeven. Het behandelt o.a. meditatie, inwijding en de zes stadia van het discipelschap. De nadruk ligt op het nieuwe tijdperk en niet meer op de enkeling, maar op groepen

Zes fundamentele problemen en hun vele vertakkingen stellen de mens aanhoudend in staat zich verder te ontwikkelen. In dit boek worden de geestelijke en subjectieve oorzaken in verbinding gebracht met hun uitwerking in de buitenwereld.

Dat de Christus eens terug zal komen, wordt niet alleen in de Bijbel voorspeld, alle wereldgodsdiensten kennen de verwachting van de komst van een Verlosser, een Avatar, een Messias of Boodschapper van God. De wederkomst van Christus op aarde als ‘wereldleraar’ voor het aquariustijdperk, wordt in dit boek beschreven als een gebeurtenis die binnenkort zal plaatsvinden. Hoewel sommigen beweren dat de Christus in stoffelijke vorm reeds onder ons is, stelt Alice Bailey dat de mensheid eerst zelf de voorwaarden dient te scheppen – zowel innerlijk als uiterlijk – opdat Hij zich zou kunnen manifesteren. Zodra een zekere mate van wereldvrede is gerealiseerd, de economie zich gaat richten op het echte welzijn en politieke en sociale organisaties zich van binnenuit gaan vernieuwen, zal de Christus zijn arbeid opnieuw opnemen. Hij zal herkend worden aan zijn werkzaamheid, aan de invloed die hij wereldwijd uitoefent en aan zijn vermogen om samen te werken met alles en iedereen die zich innerlijk heeft voorbereid op dienstbaarheid aan de ontwikkeling van de mensheid.

Een natie, een volk is een zich voortdurend ontwikkelend geestelijk geheel, dat net als de individuele mens onderworpen is aan energie-schokken. Het geestelijk lot van een groot aantal volkeren wordt in dit boek belicht.

‘Glamour’ is veel meer dan een woord om Hollywoodsterren te beschrijven. Alice Bailey gebruikt het in dit boek als aanduiding voor een bedrieglijke voorstelling van de werkelijkheid zelf. Begoocheling, een wereldprobleem geeft een treffende beschrijving hoe glamour of roem mensen misleidt, hoe ze hierdoor in verwarring raken en van zichzelf vervreemden en op welke wijze roem bijdraagt aan allerlei problemen in de wereld. Bailey geeft echter ook aan hoe je aan die begoocheling kunt ontsnappen, hoe je afstand kunt nemen van de bedreigende invloed van roem en hoe je leert je hier voortdurend bewust van te zijn. Begoocheling is op het lijf geschreven van diegenen die uit de mistige wereld van roem en glamour willen stappen en die de chaos en misvattingen die roem met zich meebrengt achter zich willen laten om de weg naar een zuiver en oprecht leven in te slaan.

De wetenschappelijke basis voor het in brede kring geaccepteerde ideaal van ‘de broederschap der mensen’ berust op het feit dat de etherische en energiestructuren van alle vormen in de natuurrijken binnen de planeten met elkaar vervlochten zijn.

Hoewel haar dood in 1949 Alice Bailey belette dit boek af te maken, krijgen we een levendig beeld van haar weg naar een uitermate en omvangrijke kennis van de esoterische wetenschap.

Het begrip ‘esoterische astrologie’ is bekend geworden door het gelijknamige boek van Alice A. Bailey die dit samen met de tibetaanse meester Djwhal Khul geschreven heeft. Dit boek, hoewel inmiddels al meer dan een halve eeuw oud, is bedoeld voor een nieuwe generatie astrologen die zich moet gaan bezighouden met de studie van de horoscoop vanuit het standpunt van de ziel.

Een videodocumentaire van Justin Wilkinson met betrekking tot het ingewikkelde gebied van de esoterische astrologie is hier te vinden (alleen in het Engels):

In Esoterische astrologie wordt de astrologie gepresenteerd als dé essentiële occulte wetenschap van de toekomst. Volgens de Oude Wijsheid is de Ruimte een entiteit en de esoterische astrologie beschrijft het leven van deze entiteit, zijn impulsen, ritmes, cycli en seizoenen. In deze wetenschap staan relaties centraal en zij beschrijft de energieën en krachten die hun werking uitoefenen op het gehele universum en alles wat zich daarin bevindt. Het bewustzijn van de mens wordt niet alleen bepaald door de kwaliteit van de kosmische straling, maar ook door de energie van de heersende planeten en de zodiac. Het exoterisch aanzicht van de astrologie is uiterst complex en veelzijdig. Esoterisch gezien is het mogelijk, doorheen die complexiteit, een rode draad te ontdekken die de verschillende patronen en werkingen met elkaar verbindt. Wie deze onderliggende eenvoud leert zien, is in staat bewust mee te werken aan de geestelijke evolutie van de mensheid.

Geneeskunde is een exacte en veeleisende wetenschap. Esoterische genezing is net zo exact en vereist onder andere een grondige kennis van de mens als geestelijk wezen en van de biologie en anatomie van zijn lichamelijke verschijningsvorm.
Dit boek beschrijft de geneesmethoden van de zeven stralen, de wetten en regels die ten grondslag liggen aan gezondmaking, de voornaamste oorzaken van ziekte en wat er precies nodig is om tot genezing te komen.

Een videodocumentaire van Justin Wilkinson ter inleiding op het boek Esoterische Genezing (Engels, zonder vertaalde ondertitels):

Geneeskunde is een exacte en veeleisende wetenschap. Esoterische genezing is net zo exact en vereist onder andere een grondige kennis van de mens als geestelijk wezen en van de biologie en anatomie van zijn lichamelijke verschijningsvorm.
Dit boek beschrijft de geneesmethoden van de zeven stralen, de wetten en regels die ten grondslag liggen aan gezondmaking, de voornaamste oorzaken van ziekte en wat er precies nodig is om tot genezing te komen.

Opvoeding moet ononderbroken doorgaan, van de geboorte tot de dood. In wezen is het een proces dat de menselijke en de goddelijke elementen in de mens met elkaar verzoent. Een juiste verstandhouding tussen God en de mens, tussen geest en materie, tussen het geheel en de delen, moet het voornaamste doel zijn van alle opvoeding.

In de twee boeken van ‘Discipelschap in het nieuwe tijdperk’ vindt u het onderricht dat aan kleine groepen en individuele leden werd gegeven. Het behandelt o.a. meditatie, inwijding en de zes stadia van het discipelschap. De nadruk ligt op het nieuwe tijdperk en niet meer op de enkeling, maar op groepen.

Het boek toont de wisselwerking aan tussen de Mensheid, Hiërarchie en Shamballa. Het proces van het naar voren komen van bepaalde ashrams binnen de hiërarchie en de praktische gevolgen van dit proces worden tot in details verklaard.

In het eerste deel van dit boek vindt U de veertien regels voor groepsinwijding en dit kan worden beschouwd als een verdieping van de leer die in Mensen en Zonne-inwijding over de veertien regels voor de neofiet werd behandeld. Het tweede deel legt de nadruk op de groei van de groepsgedachte – de dienst van de groep, de verantwoording van de groep, inwijding van de groep en het opgaan van de groep in de centrale Hiërarchie.