Karen Bauer – Logo

Ons Doel

De TAN ACADEMY stelt zich ten doel het laten kennismaken met een andere manier van denken. Daarbij gaan wij ervan uit dat de ziel de bron van informatie is en het denken het uitvoerend orgaan. Zij biedt de mogelijkheid aan belangstellenden om individueel of als groep op geestelijk, opvoedkundig, psychologisch, medisch of  algemeen wetenschappelijk gebied onderzoek te doen naar de Samenstelling van de Mens. Deze geldt als basis voor de Nieuwe Psychologie. Wij denken dat dit niet alleen verdieping geeft, maar ook begrip en inzicht in de menselijke evolutie en in vragen die velen hebben, zoals: waar kom ik vandaan en wat is mijn doel in dit leven?

Voorwaarden

Er zijn geen voorwaarden ten aanzien van vooropleiding behalve dat er interesse is in geestelijke ontwikkeling en dat er een behoefte is om inzicht te krijgen in zichzelf, in anderen en in het doel van het bestaan.

Wij bieden aan

  1. Informatie voor een breder publiek
  2. Zelfstudie met de mogelijkheid van persoonlijke begeleiding.

Onze beweegreden

Dertig jaar ervaring, zowel theoretisch als praktisch hebben ons, als werkgroep, doen beseffen hoe deze verdieping ons leven verrijkt heeft. Deze ervaring  willen wij voor een groter publiek toegankelijk maken. Deze zeer oude wijsheid betekent voor deze tijd toch een nieuwe manier van denken. Het is niet makkelijk om vaste denkpatronen om te gooien, maar vanuit onze ervaring is het wel de moeite waard om open staan voor deze nieuwe psychologie. Theoretische kennis is belangrijk, maar zij wordt pas effectief als zij praktisch toegepast wordt.

Tot Slot

De TanAcademy is een initiatief van de werkgroep TAN te Maastricht, gelieerd aan Wereld goede Wil.
Wij willen onze kennis en ervaring op dit terrein voor belangstellenden beschikbaar stellen.
Het studiemateriaal stellen wij vrij ter beschikking voor zover dit niet door eventuele auteursrechten wordt belet.