De Zeven Stralen


Een Zevenvoudige Werkelijkheid

Aan het universum ligt het concept van De Zeven Stralen ten grondslag. Hiermee bedoelen we de zeven fundamentele energieën die al het bestaande organiseren en in stand houden. Naar dit concept werd voor het eerst door Blavatsky verwezen en het werd later door Alice A. Bailey onder inspiratie van Meester D.K. verder uitgewerkt. De tabelletjes aan de linkerkant geven daarvan wat voorbeelden.

De Zeven Stralen
De Zeven Stralen

Studiemateriaal

Een goede inleiding op deze omvangrijke en ingewikkelde materie werd geschreven door Nancy Magor en Michal J. Eastcott. De Nederlandse vertaling van dit boekje gaat hierbij (voor het lezen hiervan is een wachtwoord vereist dat d.m.v. de contactpagina kan worden aangevraagd). Wie zich dan nog verder wil verdiepen kan te rade gaan bij de bronnen: de 24 boeken die Alice Bailey geschreven heeft en waarvan er 5 alleen al de Zeven Stralen behandelen (online vooralsnog alleen in het Engels). Toelichtingen op deze boeken zijn te vinden onder het menu Verdieping.

De Stralen

Volgens dit concept is alles dus opgebouwd uit 7 stralen, en dit op alle niveaus; dat betekent dat elk van de 7 stralen op zijn beurt weer opgebouwd is uit 7 onderstralen.

In de kenbare wereld zien we een aantal manifestaties hiervan: 7 grondtonen in de muziek, 7 dagen in een week, 7 zichtbare kleuren in het spectrum (ook: de regenboog), de 7 grote chakra’s in ons lichaam….

De Zeven Stralen vormden zo de grondslag voor een nieuwe benadering van de psychologie. Men spreekt in dit verband ook wel van de Nieuwe Psychologie of Esoterische Psychologie.

De Stralen drukken zich, exoterisch gezien, in een aantal eigenschappen uit. Naarmate de ziel meer controle krijgt over het voertuig van de persoonlijkheid zullen deze eigenschappen zich positiever manifesteren. Tijdens zijn evolutie tot meesterschap, een proces dat vele levens in beslag neemt, zal de mens steeds opnieuw moeten proberen een aantal eigenschappen te verwezenlijken. Hij beschikt daartoe naast de Ziel, over een aantal “voertuigen”, die elk geregeerd worden door een hoofdstraal en een bijstraal. Deze voertuigen zijn: de Ziel, de Persoonlijkheid en, als autonome delen van de Persoonlijkheid, een Fysiek, Astraal en Mentaal lichaam. Het “stralenpakket” is dan ook bij elke nieuwe incarnatie anders samengesteld: er moeten steeds weer nieuwe leerprocessen doorgemaakt worden. Alleen de straal van de ziel blijft gedurende het hele evolutieproces onveranderd. Het is als een soort grondtoon, waarboven steeds andere boventonen tot trilling gebracht worden. Naar gelang kracht en intensiteit van deze deeltonen manifesteert zich de persoon in incarnatie.
De hierna volgende tabellen moeten een en ander verduidelijken.

Positieve Eigenschappen (Ziel) Negatieve Eigenschappen (Persoonlijkheid)
I Kracht, moed, standvastigheid, brede visie, kent geen angst, leiderschap, grote wilskracht, dynamisch gebruik van de wil ter bevordering van het plan Trots, ambitieus, hardvochtig, arrogant, drang tot overheersen, dictatoriaal, woede, neiging tot alleenheersen, verlangen tot domineren, neiging tot zelfvernietiging
II Kracht, geduld en uithoudingsvermogen, waarheidslievend, intuïtief, heldere intelligentie, klare kijk op de wereld, goddelijke liefde en wijsheid, tact Overmatig in studie; hardvochtig, onverschillig voor anderen, afschuw van mentale zwakte bij anderen, eigenliefde en zelfmedelijden, angsten en fobieën, belangstelling in eigen populariteit, geliefd willen zijn
III Brede kijk op abstracte problemen, eerlijk in doelstelling, grote intelligentie, concentratievermogen, geduld, voorzichtig, mentale verlichting, filosofische instelling Intellectuele trots, zorgelijk, kil, bewuste isolatie, manipulator, onnauwkeurig, slordig, verstrooid, onpraktisch, zelfzuchtig geld en goederen verzamelen, kritisch naar anderen
IV Sterke affectie, sympathie, fysieke moed, toewijding, snel van intellect en waarneming, tolerantie, artistieke intuïtie Egocentrisch, zorgelijk, onnauwkeurig, gebrek aan morele moed, sterke passies, indolentie en extravagantie, traagheid, overdrijving, psychisme, begoocheling van conflict
V Strict accuraat in uitspraken, scherp intellect, eerlijk (zonder genade) gezond verstand, onafhankelijk, volharden, nauwkeurig in details, waarheidslievend Sterk kritisch ingesteld, arrogant, gebrek aan sympathie, niet geneigd tot vergeven, vooroordeel, breedsprakig, rationaliseren en daardoor vernietigen, cynisch, aanmatiging mentale afgescheidenheid,
VI Devotie, liefde, zachtheid, intuïtie, trouw, eerbied, sympathie en idealisme Zelfzuchtige en jaloerse liefde, sentimentaliteit, zelfbedrog, sektarisme, bijgelovigheid, vooroordeel, ziet uitsluitend eigen standpunt, woede, dogmatisme, fanatisme, geweld en militarisme
VII Kracht, doorzettingsvermogen, moed gedetailleerd te werk gaan, begrip van het plan, creativiteit, doordachtheid en organisatie Formalistisch, trots, oppervlakkig oordeel, bekrompenheid, hang aan eigen mening, gebruik van magie voor zelfzuchtige doeleinden, misbruik van sexuele energie (Aids), bijgelovigheid, overorganisatie

 

Eigenschappen die verwezenlijkt moeten worden:

Te verwezenlijken
I Zachtheid, nederigheid, sympathie, tolerantie, geduld, de wil tot dienen
II Liefde en compassie, onzelfzuchtigheid, energie, gevoeligheid voor het geheel, intuïtie
III Sympathie, tolerantie, devotie, nauwkeurigheid, geen misbruik maken van intellectuele capaciteit, energie, gezond verstand
IV Vertrouwen, sereniteit, zuiverheid, onzelfzuchtigheid, nauwkeurigheid, mentale en morele evenwichtigheid
V Devotie, respect voor anderen, sympathie, liefde, brede kijk op zaken
VI Kracht, zelfopoffering, zuiverheid, tolerantie, waarheidslievendheid, balans en gezond verstand, eerst denken dan doen, intuïtie ontwikkelen
VII Eenheid, brede kijk op zaken, tolerantie, zachtheid en liefde, nederigheid