Nieuwe Psychologie

Het meest in het oog springende kenmerk van het aanstaande Watermantijdperk is van psychologische aard. Vanuit ons standpunt bezien zal er een Nieuwe Psychologie opgeld doen die uitgaat van de erkenning van de ziel als beginsel.

Wij onderscheiden drie grote denkstromingen: Introspectionisme, Behaviorisme en Vitalisme. Deze drie stromingen hebben elkaar nodig en uit het samensmelten ervan zal de vierde voortkomen. Op een grotere schaal verwezenlijkt leidt dit door een samensmelting van het Oosten (de mystieke weg) en het Westen (de wetenschappelijke weg of het occultisme in de betekenis van dat wat verborgen is) tot de Esoterische of Nieuwe Psychologie.

Wat is nieuw

Er zijn vele stromingen die de geestelijke ontwikkeling bevorderen. Het verschil met andere stromingen laat zich het best omschrijven met:

De erkenning van de ziel en de persoonlijkheid met een fysiek, astraal/emotioneel en mentaal lichaam als voertuigen van de (onzichtbare) ziel, de oorspronkelijke menselijke bron van ons bestaan.

De Nieuwe Psychologie / Filosofie beoogt het werken in en met energieën van de ziel en de krachten van de persoonlijkheid. Zij staat voor de evolutie van bewustzijn. Iedereen herkent in zichzelf zeker de positieve en negatieve eigenschappen die de zeven energieën/stralen (waarover later meer) weergeven.

Uitgangspunten

  • Alles is energie
  • Er zijn zeven fundamentele energieën
  • De wet van oorzaak en gevolg
  • De wet van wedergeboorte

De uitgangspunten van deze psychologie hoeven niet als vaststaand feit aangenomen te worden, maar men kan wel hart en hoofd openstellen voor nieuwe informatie. Alleen eigen onderzoek en daaruit voortvloeiend de intuïtieve ontwikkeling kan de juistheid hiervan bevestigen.

Begoochelingen

Dat energieën ook kleuren zijn is bekend, maar ze te zien als uitdrukking van karaktereigenschappen zal voor de meeste mensen nauwelijks herkenning geven. Bij het begrip begoochelingen of misleidingen, die beschouwd worden als negatieve eigenschappen, zal men niet direct het verband leggen met de versluiering van onze ziel. Elk mens heeft te maken met begoochelingen omdat zij deel uitmaken van het fysieke bestaan en bij de evolutie van bewustzijn horen.

Door begoochelingen te onderzoeken in relatie tot de zeven stralen/energieën leert men zijn/haar beweegreden te (her)kennen. Beweegredenen die de mens meestal onbewust beheersen. Men kan leren deze in relatie te brengen met het dagelijks handelen. Het denkvermogen (gezond verstand) wordt actief gebruikt. De emotionele, vaak onbewuste laag, wordt hierdoor geleidelijk aan zichtbaar en kan zo actief omgezet worden naar een bewuste handeling.