Iván Kovács

BENADERINGSWIJZEN VOOR HET BEGRIP VAN DE ZEVEN STRALEN

NB Dit artikel verscheen eerder in de Esoteric Quarterly[1]esotericquarterly 2012, nr.3 en wij publiceren het hier met toestemming van de uitgever

De zeven stralen omvatten de totale som van het goddelijke Bewustzijn, van de universele Geest; ze kunnen worden beschouwd als zeven intelligente Entiteiten door Wie het plan uitwerkt.[2]Alice A. Bailey, Esoterische Psychologie, Deel I (1962, herdruk, New York: Lucis Publishing Company, 1979), 59.

Een Straal is slechts een naam voor een bepaalde kracht of type energie, met de nadruk op de kwaliteit die die kracht vertoont en niet op het vormaspect dat het creëert. Dit is een ware definitie van een Straal.[3]Ibid., 316.

Samenvatting

Het doel van dit artikel is om de lezer te informeren over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de studie van de Zeven Stralen. Na een algemene inleiding en een korte beschrijving van de stralen volgt een kleine greep uit de werken van auteurs naast Alice A. Bailey, die over de zeven stralen hebben geschreven. Deze wordt gevolgd door een meer gedetailleerde bespreking van de bijdragen van Kurt Abraham en Michael Robbins, die beiden actief betrokken zijn bij de leringen over de zeven stralen, niet alleen als auteurs, maar ook als leraren die hun eigen esoterische scholen hebben opgericht. Dit artikel geeft een kijkje in en voorbeelden van hun geschriften. Het beschrijft ook hoe, als aanvulling op een formele benadering van de zeven stralen, een meer speelse en fantasierijke methode kan worden toegepast.

Inleiding

Als we verder kijken dan de uiterlijke of fysieke verschijningsvorm van ons dagelijkse leven, moeten we erkennen dat ons leven zich in een wereld van energie en kracht afspeelt. Deze energieën en krachten variëren qua gezichtspunt en kwaliteit op talloze manieren. Ze communiceren met elkaar op evenzoveel manieren, en in hun uitersten veroorzaken ze vernietiging en conflict of neigen ze naar harmonie, samenwerking en synthese.

Onder de verschillende energieën en krachten die ons bestaan samenstellen en conditioneren zijn de zeven hoofdtypen van goddelijke energie of kracht het belangrijkst, te weten de Zeven Stralen. Elke van deze grote stralen werkt mee om de evolutie van de mensheid en al het leven te bevorderen, door middel van een “vorm van waarheidsleer . . . die haar unieke bijdrage vormt.”[4]Ibid., 49. Hoewel deze creatieve energieën en krachten verantwoordelijk zijn voor het leven en alles wat deze term in occulte zin omvat, is het belangrijk om te beseffen dat niet de stralen als zodanig de schuld zijn van negatieve gevolgen en effecten, maar vooral de kwaliteit van de stof waarop ze inwerken.

Bij het leren om bewust om te gaan met de bijzondere kwaliteiten die deze goddelijke krachten vertonen, moeten we nadenken over het motief achter ons antwoord erop en over het gebruik van deze energieën. Zijn die motieven afkomstig van de persoonlijkheidsniveaus en kunnen ze dus herkend worden als fundamenteel zelfzuchtig, of zijn ze afkomstig van het niveau van de ziel en dragen ze daardoor iets bij ten bate van de groep, waardoor ze dus juiste menselijke relaties bevorderen?

Hoewel we het oude Griekse aforisme “Mens, ken uzelf” zo vaak hebben gehoord dat het een soort geestelijke dooddoener is geworden, is de betekenis ervan niettemin vandaag nog net zo geldig als toen het voor het eerst werd bedacht. Het zijn slechts degenen die hun aard niet diepgaand genoeg hebben onderzocht, die er niet zo zwaar aan tillen, want ze verwarren al gauw een ​​deel van zichzelf met hun hele wezen. Wanneer dit bekende aforisme wordt toegepast op de subtielere aspecten van onze samenstelling, opent zich een schat aan eindeloze mogelijkheden, die zelfs een paar generaties geleden slechts bekend was bij een selecte groep als de leden van de Geestelijke Hiërarchie en hun naaste medewerkers. In onze huidige tijd kunnen degenen die bewust willen proberen de eerste schreden op het spirituele pad te zetten, zich wenden tot een schat aan informatie die hen bij hun zoektocht kan helpen, mits ze de benodigde moeite ervoor doen en er op een intelligente en systematische manier naar zoeken.

Als we de samenstelling van de mens als geheel overzien, wordt het duidelijk dat we met een ​​gevoelig instrument te maken hebben dat energieën en krachten op verschillende manieren en verschillende niveaus van ons bestaan kan ontvangen én distribueren. Dit wordt veroorzaakt door de interactie van de stralen en de menselijke energiecentra, en van de manier waarop ze invloed hebben op de wereld waarin we leven, niet alleen in zijn duidelijk materiële betekenis, maar ook waar het het hele spectrum van onze cultuur en beschaving betreft, met inbegrip van onze hoogste spirituele aspiraties.

Ofschoon bijna iedereen met een oprechte belangstelling voor zelfanalyse kan profiteren van een basiskennis van de Zeven Stralen, zullen de esoteriestudent en de werkende discipel het meest te winnen hebben van een dergelijke studie. Zij die bekend zijn met Alice A. Bailey’s Esoterische Psychologie, deel I en II, en Discipelschap in de Nieuwe Tijd, deel I en II, weten hoe belangrijk een goede praktische kennis van de stralen kan zijn en hoe de toepassing ervan in hun dienstverlening en in hun leven van pas kan komen.

Kort overzicht van de Zeven Stralen volgens de Tibetaan en Alice Bailey

De Zeven Stralen kunnen in twee groepen verdeeld worden, namelijk de drie hoofdstralen en de vier nevenstralen; de hoofdstralen worden ook wel de aspectstralen genoemd en de nevenstralen de attribuutstralen:

Aspectstralen
1. De Straal van Wil of Macht.
2. De Straal van Liefde-Wijsheid.
3. De Straal van Actieve Intelligentie.

Attribuutstralen
4. De Straal van Harmonie, Schoonheid of Kunst.
5. De Straal van Concrete Kennis of Wetenschap.
6. De Straal van Abstract Idealisme of Devotie.
7. De Straal van Ceremoniële Magie[5]Alice A. Bailey, Brieven over Occulte Meditatie (1950, herdruk, New York: Lucis Publishing Company, 1979), 358-359.

Hoewel de zeven stralen van invloed zijn op de macrokosmos en microkosmos, laat een korte beschrijving van hun kwaliteiten in termen van hun deugden en ondeugden zien hoe ze invloed hebben op de persoonlijkheid en het karakter van de mens. Op deze wijze wordt de lezer in staat gesteld om enkele straalkwaliteiten bij zichzelf te herkennen, met name die welke een directe invloed kunnen hebben op zijn eigen samenstelling.

De positieve eigenschappen die kenmerkend zijn voor elk van de zeven stralen zoals ze door Alice A. Bailey in de onderstaande tabel werden aangeduid:

Straal Positieve eigenschappen
Eerste Straal van Macht Kracht, moed, standvastigheid, waarheidsliefde voortkomend uit absolute afwezigheid van angst, leiderschap, vermogen om grote problemen en het omgaan met mensen en maatregelen met een brede kijk te beschouwen[6]Alice A. Bailey, Esoterische Psychologie, Deel I, 201.
Tweede Straal van Liefde-Wijsheid Kalmte, kracht, geduld en volharding, waarheidsliefde, trouw, intuïtie, heldere intelligentie en sereen temperament[7]Ibid., 202.
Derde Straal van het Hoger Denkvermogen Brede kijk op abstracte onderwerpen, oprechte doelstelling, helder intellect, vermogen tot zich concentreren op filosofische studie, geduld, behoedzaamheid, geen neiging om zichzelf of anderen lastig te vallen met kleinigheden[8]Ibid., 204.
Vierde Straal van Harmonie door Conflict Sterke aandoeningen, sympathie, fysieke moed, gulheid, toewijding, snel intellect en bevattingsvermogen[9]Ibid., 205
Vijfde Straal van het Lager Denkvermogen Strict accuraat in uitspraken, rechtvaardigheid (zonder genade), vastberadenheid, gezond verstand, oprechtheid, onafhankelijkheid, scherp intellect[10]Ibid., 207.
Zesde Straal van Toewijding Toewijding, vastberadenheid, liefde, tederheid, intuïtie, trouw, verering[11]Ibid., 208.
Zevende Straal van Ceremoniële Orde en Magie Kracht, doorzettingsvermogen, moed, hoffelijkheid, buitengewone zorg voor details, zelfvertrouwen[12]Ibid., 210.

Deze positieve eigenschappen staan in contrast met de negatieve eigenschappen,verbonden met elke Straal en zij zijn hieronder samengevat:

Straal Negatieve eigenschappen
Eerste Straal van Macht Trots, ambitie, eigenzinnigheid, hardvochtigheid, arrogantie, verlangen om anderen te overheersen, koppigheid, woede[13]Ibid., 201.
Tweede Straal van Liefde-Wijsheid Teveel opgaan in studie, kilheid, onverschilligheid voor anderen, minachting voor mentale beperktheid van anderen[14]Ibid., 202.
Derde Straal van het Hoger Denkvermogen Intellectuele hoogmoed, kilheid, afgescheidenheid, onnauwkeurigheid in details, geestelijke afwezigheid, halsstarrigheid, egoïsme, overmatige kritiek op anderen[15]Ibid., 204.
Vierde Straal van Harmonie door Conflict Egocentriciteit, zorgelijkheid, onnauwkeurigheid, gebrek aan morele moed, sterke hartstochten, traagheid, extravagantie[16]Ibid., 206.
Vijfde Straal van het Lager Denkvermogen Hardvochtige kritiek, engheid in denken, arrogantie, geen vergevingsgezindheid, gebrek aan sympathie en eerbied, vooroordeel[17]Ibid., 207.
Zesde Straal van Toewijding Zelfzuchtige en jaloerse liefde, op anderen steunen, verdeeldheid, zelfbedrog, sectarisme, bijgelovigheid, vooroordeel, overhaaste conclusies, vlammende woede[18]Ibid., 208-209.
Zevende Straal van Ceremoniële Orde en Magie Vormelijkheid, dweperij, trots, bekrompenheid, oppervlakkig oordeel, overschatting van eigen mening[19]Ibid., 210.

De eigenschappen die personen moeten verwerven op elk van de zeven stralen worden in de volgende tabel genoemd:

Straal Te verwerven eigenschappen
Eerste Straal van Macht Tederheid, nederigheid, sympathie, tolerantie, geduld[20]Ibid., 201.
Tweede Straal van Liefde-Wijsheid Liefde, mededogen, altruïsme, energie[21]Ibid., 203.
Derde Straal van het Hoger Denkvermogen Sympathie, tolerantie, toewijding, nauwgezetheid, energie en gezond verstand[22]Ibid., 204.
Vierde Straal van Harmonie door Conflict Sereniteit, vertrouwen, zelfbeheersing, zuiverheid, onzelfzuchtigheid, nauwgezetheid, mentaal en moreel evenwicht[23]Ibid., 206.
Vijfde Straal van het Lager Denkvermogen Respect, toewijding, sympathie, liefde, open kijk[24]Ibid., 207.
Zesde Straal van Toewijding Kracht, zelfopoffering, zuiverheid, waarheidsliefde, tolerantie, sereniteit, evenwicht en gezond verstand[25]Ibid., 209.
Zevende Straal van Ceremoniële Orde en Magie Eenheidsverwerkelijking, brede kijk op zaken, tolerantie, nederigheid, zachtaardigheid en liefde[26]Ibid., 210.
Een korte samenvatting van de zeven stralen zoals besproken door auteurs in het post-Bailey tijdperk

Hoewel dit artikel beoogt de lezer te helpen bij het krijgen van meer kennis over het individu en de stralen, is het primaire doel ervan niet zozeer veelomvattende informatie over elke Straal te verstrekken, maar is dit meer gericht op het onderzoeken van de bronnen die de lezer het beste kunnen helpen bij een dergelijke zoektocht. In die zin is dit artikel gewoon een wegwijzer naar bronnen, waarin al een diepgaande studie van de stralen werd gemaakt, en heeft het geen ander doel dan voorbeelden van de bevindingen uit deze bronnen samen te brengen en te attenderen op een aantal opties met betrekking tot zo’n zoektocht.

Om te illustreren hoe beperkt de Zeven Stralen werden gezien en begrepen voordat Alice A. Bailey erover schreef, hoeft men maar het boek The Rosicrucian Cosmo-Conception van Max Heindel[27]Max Heindel, de Rozenkruisers Cosmo-conceptie, (1909, herdruk, Londen: L. N. Fowler & Co., Ltd., 1937). Online (in het Engels) te lezen via http://www.rosicrucian.com/rcc/rcceng00.htm in te zien, een boek dat buiten het kader ligt van de boeken over theosofie zoals geschreven door H.P. Blavatsky, en dat meer verwant is met de Antroposofie van Rudolph Steiner. Zijn korte passage over de zeven stralen is een vroege poging de verschillende straalkwaliteiten toe te wijzen aan de mens, maar gaat niet verder dan het belichten van het verschil tussen de stralen langs de weg van analogie. Heindel wijst erop dat de stralen vergelijkbaar zijn met de zeven kleuren van het spectrum. Hij merkt vervolgens op dat “bijvoorbeeld als een rode straal zich zou verbinden met een groene straal, dit tot disharmonie (sic) zou leiden”.[28]Ibid., 439. Heindel geeft geen verdere uitwerking en de lezer wordt in het duister gelaten over de verschillende straalkwaliteiten.

Na de dood van Alice A. Bailey, en de succesvolle voltooiing van haar samenwerking met de Tibetaanse meester Djwahl Kuhl, bleven verschillende esoterici schrijven over het onderwerp van de zeven stralen, waarvan de eerste waarschijnlijk Geoffrey Hodson was, wiens boek, The Seven Human Temperaments[29]Geoffrey Hodson, The Seven Human Temperaments (Adyar, Madras, India: Theosophical publishing House, 1952). voor het eerst in 1952 werd gepubliceerd. In dit boek geeft Hodson voorbeelden van hoe specifiek stralen bepaalde individuen beïnvloeden en verdeelde ze bijgevolg in hun respectieve psychologische types. Een uitgebreide tabel aan het eind van het boek geeft een overzicht van de wezenlijke kwaliteiten, geschikte beroepen, fundamentele deugden en ondeugden, de drijvende impuls, het hoogst bereikte, de methode van lesgeven en presteren, de zwakheden, de bronnen van lijden, de religie, kunst, alsmede het juweel dat verbonden is met de betreffende straal.[30]Ibid.
Hoewel Geoffrey Hodson een theosoof is, en schrijft vanuit een theosofisch gezichtspunt, ontlenen de meeste latere schrijvers die het onderwerp van de zeven stralen behandelen, hun inspiratiebron aan de Bailey boeken. Het moet gezegd worden dat eventuele nieuwe conclusies door dergelijke nieuwkomers slechts mogelijk waren, doordat Bailey en de Tibetaan reeds een gedegen fundament hadden gelegd. Het eiste desondanks innovatie en intuïtie van de nieuwkomers die in staat waren om op het bestaande werk voort te borduren.

Een auteur, die meer dan een halve eeuw lang buitengewoon betrokken was bij het voortbrengen van esoterische boeken, en die meer dan 100 boeken schreef, is Douglas Baker. Hoewel zijn literaire wortels teruggrijpen op de boeken van Alice A. Bailey, is hij op zijn manier een bevlogen schrijver. In de inleiding van zijn boek, Esoteric Psychology: The Seven Rays[31]Dr Douglas Baker, Esoteric Psychology: The Seven Rays ISBN: 0 906006 02 3 (1975, herdruk, Essendon: “Little Elephant “,1979). benadrukt hij het feit dat “de sleutel tot de kennis van de Mens als geheel tegenwoordig een PSYCHOLOGISCHE is.”[32]Ibid., 12. Hij stelt dat deze kennis door middel van een goed begrip van de zeven stralen voor praktisch gebruik geschikt is gemaakt, omdat het ons een totaal beeld van onszelf, en wat hij noemt “de holistische Mens.”[33]Ibid., 12. geeft. Baker wijst er ook op dat de stralen ons nieuwe methoden van genezing kunnen geven en dat ze ons leren hoe je ziele-energie kunt hanteren. Hij identificeert de stralen als de krachten die kunnen wijzen op het politieke karakter en de bestemming van de volkeren, en die “ons de oorsprong, functie en de toekomst van de individuele rassen en de mensheid als geheel laten zien.”[34]Ibid., 12.

In een begeleidend boek, The Seven Rays: Key to the Mysteries, bespreekt Baker de psychologische kwaliteiten van de stralen, evenals hun relatie tot de verschillende gebieden van het bewustzijn, de menselijke energiecentra en het kleurenspectrum.[35]Douglas Baker, The Seven Rays: Key to the Mysteries – Essendon, Hertfordshire, England, United Kingdom: 1977 Baker Publications.

Michal Eastcott was een medewerker van Roberto Assagioli, de grondlegger van de psychosynthese, en samen ontwikkelden ze de werkgroep bekend als de Groep voor Creative Meditatie. Daarnaast schreef Eastcott ‘Ik’, het verhaal van het Zelf[36]Michal Eastcott, ‘I’ The Story of the Self (Wheaton, Illinois: Theosophical Publishing House, 1980). evenals De Zeven Energiestralen[37]Michal Eastcott, The Seven Rays of Energy (Turnbridge Wells, Kent, England: Sundial House, 1980)., beide gepubliceerd in 1980. In het eerste geeft ze een korte samenvatting van de stralen, terwijl ze in het laatste aangeeft hoe de zeven stralen kunnen worden gebruikt. Eastcott waarschuwt de lezer echter niet tot overhaaste conclusies te komen bij de poging zijn straaltypen te herkennen, omdat mensen worden beïnvloed door een aantal stralen die moeilijk vast te stellen zijn, en omdat “hun overheersende invloed op ons leven heel goed van tijd tot tijd kan verschillen.”[38]Ibid., 7.

Zachary F. Lansdowne is de auteur van The Chakras and Esoteric Healing[39]Zachary F. Lansdowne, The Chakras and Esoteric Healing (York Beach, Maine: Samuel Weiser, Inc., 1986). dat in 1986 werd uitgegeven, en The Rays and Esoteric Psychology[40]Zachary F Lansdowne, The Rays and Esoteric Psychology (York Beach, Maine: Samuel Weiser, Inc., 1989)., gepubliceerd in 1989. Afgezien van de bespreking van het gebruik van energiecentra voor genezing, behandelt het eerstgenoemde ook zeven symbolische formules voor zeven verschillende genezingstechnieken en hoe deze formules en technieken worden toegepast in termen van de zeven stralen. In het tweede boek bespreekt hij de “zeven technieken van integratie” (die voor het eerst in Alice A. Bailey’s Esoterische Psychologie II[41]Alice A. Bailey, Esoterische Psychologie II. werden vermeld), waarin het integratieproces van de zeven persoonlijkheidstypes bevorderd wordt voorafgaand aan hun samensmelting met de ziel.

Voor regelmatige lezers van de Esoteric Quarterly is Zachary F. Lansdowne inmiddels een begrip geworden, maar nieuwkomers van dit tijdschrift zullen blij zijn om te zien dat Lansdowne ook diverse artikelen over het integratieproces van de verschillende stralen heeft geschreven, en hoe deze te vergelijken zijn met de geschriften van andere tradities. Voorbeelden die te binnen schieten zijn Emerson’s Essays Compared to Bailey’s Technique of Integration for the Fifth Ray[42]http://www.esotericstudies.net/quarterly/Files- 080.212 / EQ080212-Lansdowne.pdf (geraadpleegd 10 september 2012). en The Bhagavad Gita Compared to Bailey’s Technique of Integration for the First Ray[43]http://www.esotericstudies.net/quarterly/Files- 070.311 / EQ070311-Lansdowne.pdf (geraadpleegd 10 september 2012).. Als de lezer de moeite neemt om te onderzoeken wat er geschreven is over deze technieken en de teksten waarmee zij werden vergeleken, ontdekt hij waarschijnlijk ook hoe verrassend en nauwkeurig deze overeenkomsten eigenlijk zijn.

Twee belangrijke scholen met betrekking tot de Zeven Stralen, mysteriescholen die gebaseerd zijn op de door Alice Bailey doorgegeven leringen van de Tibetaan, leggen grote nadruk op een praktische kennis van de zeven stralen. Deze twee scholen hebben het tot een van hun speerpunten gemaakt om de zeven stralen te gebruiken als een belangrijk middel om de esoterische leringen te verspreiden. Een daarvan is de School for the Study of the Seven Rays (School voor de Studie van de Zeven Stralen), de andere het Seven Ray Institute and the University of the Seven Rays (Instituut van de Zeven Stralen en de Universiteit van de Zeven Stralen), onder toezicht van de Morya Federation.

Oprichter en hoofd van de School voor de Studie van de Zeven Stralen is Kurt Abraham, en zijn school biedt een driejarige cursus voor zelfstudie in de wijsheidsleringen aan met speciale nadruk op de gedetailleerde kennis over de zeven stralen.

De Morya Federation[44]http://www.moryafederation.net/ (geraadpleegd 21 juni 2012). is een online-school, gericht op groepsmeditatie, studie en dienstverlening. Zij wordt geleid door Michael Robbins , auteur van een uitgebreid werk over de zeven stralen getiteld Tapestry of the Gods.[45]Michael D. Robbins, Tapestry of the Gods, Volume I and II (1988; reprint; Mariposa: The University of the Seven Rays Publishing House, 1996). Online vrij toegankelijk via … Continue reading

Op de volgende pagina’s zal het werk van deze twee auteurs gedetailleerder worden bekeken in een poging te tonen hoe zij de basiskennis van de Zeven Stralen, zoals gepresenteerd in de leer van Meester Djwhal Khul hebben toegepast, en op welke wijze zij het onderwijs naar een nieuw niveau van begrip hebben getild. De boeken van Alice A. Bailey legden een stevige basis voor de leer over de zeven stralen, en er zijn geen hiaten of tekortkomingen in de leringen. Kurt Abraham en Michael Robbins bouwden eenvoudig voort op de leringen en lieten zien wat er kan worden gedaan wanneer deze praktisch worden toegepast.

Kurt Abraham en de psychologie van de Zeven Stralen

In zijn beoordeling van Kurt Abrahams Techniques of Soul Alignment, schrijft John Cullen, President van de International Association for Managerial and Organizational Psychosynthesis, het volgende: “Kurt Abraham is verreweg de grootste autoriteit op het gebied van de esoterische aspecten van de Zeven Stralen. Hij heeft over het onderwerp menig boek geschreven dat ik nuttig vind voor het gebied van de typologie van de psychosynthese.”[46]Kurt Abraham, Zeven Stralen: Frequently Asked Questions (White City: Lampus Press, 2011) 198.
Een nadere blik op de achtergrond en het werk van Abraham lijkt deze bewering te rechtvaardigen, vooral feit in aanmerking nemend dat hij het Bailey-materiaal meer dan veertig jaar lang heeft onderzocht. In zijn Inleiding tot de Zeven Stralen[47]Kurt Abraham, Introduction to the Seven Rays (White City: Lampus Press, 1986). geeft de auteur sleutelwoorden en aanduidingen waarmee hij elke van de zeven stralen definieert. Hij spoort de lezer aan tot zelfevaluatie door middel van een beoordelingsschaal, om zo tot een beoordeling van de relevantie of invloed van een straal te komen over de mate waarin deze het bewustzijn en het gedrag van de lezer kan beïnvloeden. Tot slot vergelijkt Abraham de invloed van de uitgaande Zesde Straal met die van de inkomende Zevende Straal, die beide zo dominant figureren in deze overgangsperiode tussen het Vissen- en Watermantijdperk.

Er zijn nog andere belangrijke kwesties in dit boek die het begrip van de stralen van de lezer helpen te vergroten. Het hoofdstuk met voorbeelden van hoe de drie grote stralen onze levens op grote schaal beïnvloeden, getiteld De Drie Aspectstralen en de Drievoudige Sociale Orde[48]Ibid., 50. is een nadere beschouwing waard, wegens de praktische en beeldende wijze waarop wordt uitgelegd hoe de stralen invloed hebben op de wereld. De drie grote stralen, namelijk de Eerste Straal van Wil en Doel, de Tweede Straal van Liefde-Wijsheid, en de Derde Straal van Actieve Intelligentie, worden geïdentificeerd als de persoonlijke invloeden achter de drie grote domeinen van de sociale orde, namelijk de Eerste Straal voor de regering, de Tweede Straal voor het spirituele en culturele leven en de Derde Straal voor het economische terrein. Abraham legt uit dat de drie bovengenoemde domeinen alleen naar behoren kunnen functioneren als elk domein zijn functie kan uitoefenen zonder inmenging van een van de andere.[49]Ibid., 56. Elke invloed van het ene domein op de werking van een ander zal op de een of andere manier een nadelig effect hebben.

Abrahams conclusie over hoe de drie grote stralen moet worden begrepen en toegepast kan als volgt worden samengevat: Voor de Eerste Straal – “Anderen sterker maken. Anderen meer zelfredzaam maken. Verantwoordelijkheid delen”. Voor de Tweede Straal – “Anderen waarderen. Harten met elkaar verbinden. Meditatief reflecteren over de behulpzame en onzichtbare bijdrage van anderen.” Voor de Derde Straal – “Het andere gezichtspunt verduidelijken in een poging om het grotere, relatieve en transcendente geheel intuïtief aan te voelen.”[50]Ibid., 73.

Bij de behandeling van de betekenis van de inkomende Zevende Straal, en de uitgaande Zesde Straal, wijst Abraham erop dat “vanuit een bepaalde perspectief de Zevende Straal misschien wel de meest ‘zichtbare’ van de zeven bepalende straalenergieën is . . . “.[51]Ibid., 74. Hij schrijft dit toe aan het feit dat de Zevende Straal een van de vier attribuutstralen is, en vanwege de sterke conditionerende krachten ervan met betrekking tot het fysiek-etherische gebied. Toch wijst hij er ook op dat de Zevende Straal vanuit een ander perspectief relatief nieuw is, omdat deze de conditionerende straal van het Watermanperk is. In tegenstelling tot de zesde Straal van Idealisme en Devotie, die ons de afgelopen tweeduizend jaar als een conditionerende Straal van het Vissentijdperk bepaalde, en waarmee we dus meer vertrouwd zijn dan met de Zevende Straal-kwaliteiten van organisatie, relaties, en ceremoniële magie.[52]Ibid., 74.
Aan de hand van de contrasterende eigenschappen van de twee bovengenoemde stralen laat Abraham duidelijk hun verschillen en onderscheid zien, en zet deze als volgt tegenover elkaar:

UITGAANDE 6e STRAAL INKOMENDE 7e STRAAL
Scheidend, selectief Verenigend
Éénpuntige gerichtheid Diversiteit
Gemeenschap van gelijkgestemden Gemeenschap van verschillend gerichten
Geïsoleerd Verstedelijkt
Autoritair Coöperatief
Religieus Religieus, politiek, artistiek, economisch, sociologisch[53]Ibid., 75

Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat onder invloed van het zevende Straal dingen ingewikkelder, maar toch verenigd, kunnen worden met nadruk op tolerantie en acceptatie van de diversiteit en dus in overeenkomst met de groepsgeest en het ideaal van juiste menselijke verhoudingen.

Een intrigerend werk van Kurt Abraham, getiteld Great Souls: The Seven Rays at the Soul Level[54]Kurt Abraham, Great Souls: The Seven Rays at the Soul Level (White City: Lampus Press, 2002.), bespreekt zeven uitzonderlijke personen, die elk representatief zijn voor een van de zeven stralen. Deze figuren, die in hun gegeven volgorde overeenkomen met elk van de zeven stralen, zijn Herbert Kitchener, de Britse generaal; Alice A. Bailey, stichter van de Arcane School; A. P. Giannini, de oprichter van de Bank of America; Leonardo da Vinci, Renaissanceschilder; Thomas Edison, Amerikaanse uitvinder; Alfred Lord Tennyson, Britse dichter; en Marie Curie, de Poolse wetenschapper.

Het is mijn bedoeling om, in plaats van een globaal overzicht van elk van deze biografieën te geven, de aandacht te richten op de kenmerken en kwaliteiten van slechts één persoon, namelijk Alice A. Bailey, om de voor de hand liggende reden dat de meeste lezers van deze tekst verwijzingen naar haar leven boeiend en interessant vinden.
Terwijl Abraham zijn psychologische analyse van Alice Bailey op haar boek De Onvoltooide Autobiografie baseert, geeft zijn tekst afwisselend directe citaten uit Bailey’s verhaal en zijn eigen inzichten. Niet alleen concentreert hij zich op Bailey’s persoonlijke leven, hij schetst ook de historische achtergrond van haar tijd, waardoor de lezer een goed idee krijgt van hoe het moet zijn geweest om tijdens het Victoriaanse tijdperk in Engeland op te groeien.[55]Ibid., 34-38.

Met betrekking tot het grote keerpunt in het leven van Bailey, vlak voor het moment waarop ze zich van haar ware roeping bewust werd, wijst Abraham erop dat, oppervlakkig en vanuit het perspectief van de persoonlijkheid gezien, die fase in haar leven op een mislukking lijkt te zijn uitgelopen. Met een mislukt huwelijk en bepaald geen geslaagde carrière wordt ze gedwongen om in een sardinefabriek te werken om in het onderhoud van haarzelf en haar drie jonge kinderen te kunnen voorzien. Maar vanuit het oogpunt van de ziel transformeert haar leven naar iets heel anders.[56]Ibid., 47.

Abraham wijst erop dat “deze ervaring van het doen van de meest nederige, alledaagse en weinig betoverende taken ‘onder de mensen’ enorm hielp bij het teweegbrengen van Alice’s ‘onveranderlijk en onwankelbaar geloof in de schoonheid en de goddelijkheid van de mensheid’ “.[57]Ibid., 48. Het was een belangrijke stap en realisatie in het leven van Bailey, omdat hij de basis legde voor broederschap en ook het fundament vormde waarop al haar spirituele werk berust. Voor iemand die op het punt staat een voorvechter van occulte waarheden en de stichter van een esoterische school te worden, zijn deze realisaties absoluut essentieel.[58]Ibid., 48.

Levenslessen hebben een prijs en vaak wordt, wanneer alles verloren lijkt, een keerpunt bereikt, en openen zich in feite nieuwe wegen, waardoor alles gewonnen kan worden. Nadat zij het dieptepunt had bereikt, en zich had gerealiseerd dat haar omstandigheden noodgedwongen haar perspectief hadden veranderd, was Bailey nu klaar voor de contacten die haar naar haar ware doel als werelddiscipel zouden assisteren. Deze nieuwe fase in haar leven initieerde haar 30-jarige telepathische band met de Tibetaanse meester Djwhal Khul, met wiens hulp haar boeken geschreven en de leringen verspreid zouden worden. Zij leidde ook tot haar ontmoeting met Foster Bailey, die haar hielp bij de al even unieke taak van de oprichting van en het leiding geven aan de Arcane School.[59]Ibid., 49-50.

Vanuit deze fase begon haar tweedestraals ziel en haar eerstestraals persoonlijkheid echt werkzaam te worden. Hun belang wordt door Abraham als volgt aangeduid: “Alice’s eerstestraals persoonlijkheid leverde een niet geringe bijdrage aan haar werk van dienstbaarheid. Er wordt gezegd dat een tweedestraals ziel houdt van een eerstestraals persoonlijkheid. De 2-1 (en ook 1-2) stralencombinatie is om verschillende redenen een bijzonder gunstige combinatie.”[60]Ibid., 54. Abraham legt uit dat in het geval van een tweedestraals ziel met een eerstestraals persoonlijkheid, het liefde-wijsheid aspect niet inactief wordt, noch zichzelf in de studie verliest, en zich dus niet afsluit van de wereld om in een ivoren toren te leven. Bailey gaf toe dat ze een probleem met angst (een tweedestraals probleem) had, maar dat ze dankzij haar eerstestraals persoonlijkheid in staat was om dit te overwinnen.[61]Ibid., 54.

Voorzichtigheidshalve, om geen overhaaste conclusies te trekken, beëindigt Abraham zijn analyse van Alice Bailey’s stralentypes met een voorzichtige speculatie. Hij wijst erop dat hij eerder in zijn essay nog dacht dat Bailey een vierdestraals denkvermogen had. Hij verwijst naar Foster Bailey’s uitspraak dat Alice Bailey geen vijfdestraals geest had, maar dat zij zeer geïnteresseerd was in wetenschappelijke exploraties op het gebied van de theoretische natuurkunde, en dat ze een reeks lezingen in New York gaf over het atoom, die later werden gepubliceerd onder de titel Het Bewustzijn van het Atoom. Abraham suggereert dat het mogelijk is dat Alice Bailey een eerstestraals denkvermogen had. Hij merkt op dat zij, terwijl ze in India werkte, een grote verantwoordelijkheid had door steeds omvangrijker wordende administratieve taken, en dat haar geschreven werk lijkt te wijzen op een vaardigheid direct tot het wezenlijke punt te komen. Met betrekking tot haar geschriften wijst Abraham erop dat haar werk niet kan worden omschreven als kleurrijk, maar dat het nogal kort en ’to the point’ is. Aan de andere kant suggereert het feit dat ze een geweldig gevoel voor humor had een vierde straal. Haar vermogen om actie te ondernemen en om overal waar ze woonde hoofd van een studiegroep te worden, suggereert de Eerste Straal. Abraham bevestigt dat we zeker kunnen zijn van Bailey’s ziele- en persoonlijkheidsstraal, maar dat de rest speculatie is.[62]Ibid., 54-55.

Hoewel Kurt Abraham’s boek sterk geworteld is in de traditie van Bailey, is zijn grootste verdienste het feit dat hij op een praktische manier een ​​voorstelling kan maken van de zeven stralen en daardoor zijn lezers tot tevredenheid voorziet van concrete voorbeelden van de manieren waarop de stralen kunnen worden toegepast en ze voor een begrip van onszelf en van de wereld om ons heen kunnen worden gebruikt.

Michael Robbins en het Godentapijt

Zelfs een globaal overzicht van de inhoud van Tapestry of the Gods (Het Godentapijt) laat zien dat dit werk van encyclopedische proporties is voor wat betreft de zeven stralen. Het is een baanbrekende studie, die terecht claimt de draad op te pakken, waar Alice A. Bailey en de Tibetaanse meester Djwhal Khul zijn gestopt. Als instrument voor individuele psychologische beoordeling is deze van onschatbare waarde. Rekening houdend met het feit dat de esoterische psychologie zich niet alleen met de beoordeling van mensen op persoonlijkheidsniveau bezighoudt, maar ook probeert om de stralen van de mentale, emotionele en fysieke voertuigen te bepalen alsmede de subtielere invloed van de zielestraal, kan dit veel nauwkeuriger en uitgesprokener.

In zijn commentaar op de Tapestry of the Gods wijst Robert Gerard erop dat de schoonheid van stralentheorie en praktijk toegeschreven kan worden aan het feit dat men ondanks een beperkt aantal van zeven energiesoorten nog steeds recht kan doen aan de uniciteit van een individuele mens. Hij legt uit dat dit mogelijk is omdat elke van de straalenergieën de mogelijkheid heeft om een individu voor elk van zijn vijf voertuigen, namelijk de ziel, de persoonlijkheid, het mentale, emotionele of fysieke lichaam te kwalificeren. Deze vijfvoudige stralenformulering bevat precies 16.807 mogelijke stralencombinaties. Voeg daarbij de drie grote monadische stralen, dan wordt het aantal mogelijke permutaties méér dan 50,000.[63]Michael D. Robbins, Tapestry of the Gods, xxx-xxxi.

In zijn algemene inleiding van Tapestry of the Gods bevestigt Robbins dat wij allemaal een uniek levensdoel hebben, omdat ieder van ons een spiritueel archetype is dat moet worden uitgedrukt in tijd en ruimte. Hij identificeert ieder van ons als een integraal en onlosmakelijk deel van een “grote, alomvattende ENTITEIT”, en wijst erop dat het de bedoeling is om samen te werken binnen de creatieve bedoelingen van deze Entiteit door het tot uitdrukking brengen van onze individuele archetypische natuur.[64]Ibid., 11.

Onze voortdurende betrokkenheid met het leven is synoniem met een voortdurende betrokkenheid bij de energieën en krachten van de zeven stralen, en vormt aldus een doorlopend proces dat de enig drijvende kracht is die ten grondslag ligt aan het leven en de evolutie.

Het doel van de eerste twee delen van Tapestry of the Gods is om lezers te helpen het ideaal van hun levensdoelen te bereiken door middel van een gedetailleerd inzicht in hun geestelijke archetypen, hetgeen mogelijk wordt gemaakt door de juiste bepaling van de specifieke stralen waaruit ze zijn samengesteld. Deel I (secties I-IV) heeft als ondertitel De Zeven Stralen: Een Esoterische Sleutel tot het Begrijpen van de Menselijke Natuur, en deel II (secties V-VII) is ondertiteld met Psychospirituele Transformatie en de Zeven Stralen. Bij elkaar tellen deze twee delen iets meer dan 1200 pagina’s en ze vormen tot nu toe waarschijnlijk de uitgebreidste opsomming van de kwaliteiten van de zeven stralen, waartoe een poging werd ondernomen. Een nadere blik op de verschillende onderdelen van deze twee delen zal dit duidelijk maken.

Sectie I noemt en bespreekt op een algemene wijze de kwaliteiten van de zeven stralen naar zowel de positieve als negatieve eigenschappen. Deel II bestaat uit een analyse van de verschillen en overeenkomsten tussen de straal-eigenschappen, en die twee bij elkaar leveren 21 combinaties op waarmee deze gelijkenissen en verschillen worden onderzocht en aangetoond. Robbins schrijft dat het doel van deel II verheldering is, en dat een van de grootste problemen in de stralenanalyse simpelweg de moeilijkheid is om de ene straal aan de andere onder woorden te brengen. Hij vestigt er de aandacht op dat elk paar stralen naast enkele gemeenschappelijke veel verschilpunten heeft, en dat opheldering hiervan verwarring kan voorkomen.[65]Ibid., 4.

Sectie III bespreekt en onderzoekt op praktische wijze de vijf gebieden van het menselijke energiesysteem, namelijk het zielegebied, het persoonlijkheidsgebied, het mentale gebied, het emotionele gebied en het etherisch-fysieke gebied. Robbins legt uit dat sectie III niet een technische analyse wil geven, maar een poging wil doen om een begrijpelijke benadering van de aard en functie van de vijf energiegebieden te geven.[66]Ibid., 5.

In zijn bespreking van het vijfvoudige menselijke energiesysteem wijst Robbins erop dat voor ons als bestudeerders van de zeven stralen, het begrijpen van de stralenstructuur van de mens ons voornaamste doel zou moeten zijn. Dit betekent in feite een begrip van de straal-eigenschappen van elk van de vijf energiegebieden die gewoonlijk tot het stralenoverzicht worden gerekend. Hiervoor moet men in staat zijn de werking van een gebied te erkennen en dit te onderscheiden van de werking van een ander gebied.[67]Ibid., 301. Om een dergelijke differentiatie tussen de vijf gebieden mogelijk te maken, illustreert deel III enkele van de belangrijkste functies, operaties en karakteristieke dynamieken van elk gebied.
Zo wordt bijvoorbeeld het Ego als functie binnen het transpersoonlijke gebied als volgt gekarakteriseerd:
1. Bron van iemands grootste bijdrage in dienstverlening – zijn ware roeping.
2. Bron van iemands onbaatzuchtigheid en altruïsme.
3. Bron van iemands ware geweten.
4. Bron van iemands meest vreugdevolle activiteit.
5. Bron van iemands grootste gevoel van zinvolheid.
6. Bron van iemands gevoel voor het heilige.
7. Bron van iemands ‘diepste verlangen’.[68]Ibid., 304.

In tegenstelling tot het bovenstaande wordt het persoonlijkheidsgebied gekenmerkt door zowel een positieve als een negatieve persoonlijkheidsdynamiek. De positieve dynamiek wordt als volgt weergegeven:
1. Belangrijkste instrument om de ziel of het Ego binnen de drie werelden van de menselijke evolutie tot uitdrukking te brengen.
2. Belangrijkste middel (en gevolg) om de mentale, voelende en etherisch-fysieke gebieden te integreren.
3. Belangrijkste middel om activiteiten op het fysieke gebied te coördineren en richting te geven.
4. Belangrijkste middel om de identiteit van het lagere ego of de persoonlijke identiteit te vast te leggen.
5. Belangrijkste middel tot echte zelfredzaamheid, tot zich onderscheiden van de massa, en tot originaliteit.
6. Belangrijkste middel om de voorbereiding op de roeping vast te leggen.[69]Ibid., 310.

De negatieve persoonlijkheidsdynamiek wordt als volgt gekarakteriseerd:
1. Belangrijkste middel dat het Hoger Zelf in de weg staat.
2. Belangrijkste middel bij het ontwijken of niet-reageren op de ‘hogere roeping’.
3. Belangrijkste middel waardoor uitbreiding beperkt wordt en van weigering om te groeien.
4. Belangrijkste middel bij de uitdrukking van zelfzucht en afgescheidenheid.
5. Belangrijkste middel van egocentrisme en zelfgerichtheid.[70]Ibid., 313.

Elk van de hierboven genoemde punten, of dit nu het transpersoonlijke of het persoonlijke gebied kenmerkt, wordt vervolgens nader belicht, en hetzelfde gebeurt voor het lagere mentale, emotionele en biologische gebied. De rest van sectie III bespreekt de differentiaties tussen de gebieden en de variabele kenmerken van de drie persoonlijkheidsgebieden.

Sectie IV bevat een volledige analyse van de wijze waarop elke straal ieder gebied van de menselijke energiesysteem beïnvloedt. De enige gebieden die weggelaten werden uit de bespreking zijn de Triadische en Monadische gebieden, omdat er zo weinig over bekend is. Robbins erkent dat veel van de besproken combinaties, gemeten naar onze huidige kennis, onwaarschijnlijk zijn maar de analyse bouwt voort op de aanname dat het (althans theoretisch) mogelijk is voor elk van de zeven stralen om één van de vijf gebieden te conditioneren (zelfs het ‘ultieme gebied’ – het Monadische gebied). Hij geeft toe dat veel van wat in deze sectie gepresenteerd wordt, puur speculatief is en gebaseerd op redenering in plaats van op directe observatie, maar dat er niettemin een noodzakelijk begin is gemaakt.[71]Ibid., 5.

Afdeling V gaat over de zeven stralen en de dynamiek van de integratie van de ziel met de persoonlijkheid. Robbins bespreekt de zeven combinaties van identieke ziele- en persoonlijkheidsstralen, zonder ze uitputtend te analyseren. Hij onderzoekt de wisselwerking tussen de ziel en de persoonlijkheid voorafgaand aan de geestelijke fase van de evolutie in de periode van het conflict tussen de ziele- en persoonlijkheidsstralen, en ook vanuit het perspectief van het bewustzijn dat voornamelijk op de ziel gericht is. Eveneens bespreekt hij de ziele- en persoonlijkheidsstralen in relatie tot hun potentieel ideale expressie, en voor wat betreft de twee integratieformuleringen afgestemd op de betrokken stralen. Deze integratieformuleringen zijn kernwoorden die betrekking hebben op de stralen, zoals de integratie van de Eerste Straal, de centralisatie van de Tweede Straal, de stilte van de Derde Straal enz., en zodra deze overwogen en overdacht worden, helpen ze de discipel bij het integratieproces. Robbins noemt ook enkele voorbeelden van beroepsvaardigheden en oriëntaties die samenhangen met de combinatie van ziele- en persoonlijkheidsstralen, en hij geeft tot slot hedendaagse en historische (en soms fictieve of mythologische) personen die naar zijn mening de stralen lijken te belichamen.[72]Michael D. Robbins, Tapestry of the Gods II, 17
– 343.

Sectie VI behandelt de vijfvoudige stralentabel en hoe deze wordt toegepast bij de stralenanalyse. Praktische aspecten worden bekeken en er worden talrijke voorbeelden van stralentabel-analyses gegeven. In het eerste deel van sectie VI wordt de lezer in de gelegenheid gesteld om met abstracte oefeningen te werken. Zeven verschillende stralentabellen worden gepresenteerd en mogelijke methoden van interpretatie worden besproken. Deel twee behandelt karakterschetsen die hypothetisch zijn, waarin de auteur bepaalde stralenconfiguraties vooraf selecteerde die in eerste instantie niet bekend worden gemaakt. De studenten mogen hun eigen conclusies te trekken en deze vervolgens vergelijken met de redenering en analyse van de auteur. Het laatste deel van sectie VI behandelt een diepgaande stralenanalyse van zeven bekende historische de figuren, elk met een vermoedelijk andere zielestraal. Deze zeven zijn Francis Bacon, Annie Besant, Albert Einstein, Jeanne d’Arc, Michelangelo, Louis Pasteur en Albert Schweitzer.[73]Ibid. 347-505.

Het laatste deel, sectie VII, bestaat uit zes bijlagen en een woordenlijst. Bijlage I geeft een aantal stralentabellen uit de leringen van de Tibetaan, gegeven in de boeken van Alice A. Bailey, zoals Machtwoorden, Integratieformules, Samensmeltingsformules, Stralen en Discipelschap, wel en niet gemanifesteerde Stralen, enz. Bijlage II gaat over de sterrenbeelden en planeten vanuit het perspectief van de esoterische Astrology, terwijl in Bijlage III wordt ingegaan op de betekenis van de planeten vanuit een esoterisch gezichtspunt. Bijlage IV is gewijd aan een korte bespreking van het Personal Identity Profile (P.I.P. # 1), een inventarisatie van de persoonlijkheid bedacht om de relatieve stralensterktes in het individuele energiesysteem aan het licht te brengen. Bijlage V bevat een meditatie genaamd “Zoektocht naar de Zielestraal”, die is ontworpen om studenten bij het bepalen van hun zielestraal te helpen. Bijlage VI is een aanbevolen literatuurlijst over het onderwerp Esoterische Psychologie en de Zeven Stralen, en bestaat uit titels die gekozen zijn uit boeken van Alice A. Bailey, evenals boeken van diverse andere schrijvers. De woordenlijst geeft definities van vaak gebruikte esoterische, occulte en psycho-spirituele termen.[74]Ibid., 511- 598.

Het bovenstaande overzicht is slechts een indicatie van hoe uitgebreid en uitputtend deze twee delen van Tapestry of the Gods zijn. Of ze nu worden behandeld als schoolboeken die systematische informatie kunnen verschaffen over de zeven stralen, of dat ze worden gebruikt als naslagwerken, de waarde ervan kan niet worden onderschat, niet door beginners, noch door gevorderde studenten van de Esoterische Psychologie en de Zeven Stralen.

Enkele voorbeelden van hoe creatief te denken over de Zeven Stralen

Niet alleen door het lezen over de stralen verwerven we meer kennis erover, maar ook door hun kwaliteiten op verbeeldende, experimentele en hypothetische manieren te beschouwen. Er zijn verschillende manieren waarop men zijn kennis over de zeven stralen kan benaderen en verbreden, los van de zuiver wetenschappelijke of academische wijze. We kunnen onder meer de stralen op een fantasierijke en speelse manier benaderen, waarbij we onze verbeelding de vrije loop laten. We kunnen dit doen met behulp van een ‘alsof’-benadering zoals in rollenspellen door personages met specifieke stralenkwaliteiten; of door al schrijvend denkbeeldige karakters te creëren gevormd naar een specifieke straaltype. Een ander voorbeeld van dergelijk innovatief denken kan uitgewerkt worden door te verbeelden hoe mensen met verschillende stralen kunnen reageren op een identieke situatie.
Laten we bijvoorbeeld een willekeurige goed gemaakte speelfilm nemen die alle kwaliteiten heeft waaraan hij zijn goede naam dankt. Laten we ons vervolgens proberen voor te stellen hoe deze door vertegenwoordigers van elk van de zeven stralen kan worden bekeken. Als we dit doen door onszelf open te stellen voor inspiratie en inzicht, zullen we over die film vanuit zeven verschillende perspectieven kunnen nadenken door deze op onze kennis van de stralen te baseren en zo te komen tot iets dat de volgende grote lijnen zou kunnen aannemen:
Eerste Straals-individuen zullen waarschijnlijk aandacht schenken aan de politieke en ideologische kwesties van de film.
Tweede Straals-personen zullen de film waarschijnlijk beoordelen op zijn educatieve waarde, en deze zien in termen van zich ontvouwende menselijke relaties.
Derde Straals-individuen zullen zich bewust zijn van het fundamentele plot en hoe goed dit de boodschap en de bedoeling van de film overbrengt.
Vierde Straals-personen zullen onvermijdelijk de esthetische kwaliteiten van de film opmerken, zoals achtergrond sets, de wijze en de expressie van de karakters en hun kostuums, en de dramatische impact van eventuele interessante landschappen.
Vijfde Straals-individuen zullen begaan zijn met de nauwkeurigheid van de details, zoals de historische feiten, overtuigende uitbeelding van de periode die de film probeert over te brengen, en de helder uitgewerkte uitbeeldingen die bij de personages horen.
Zesde Straals-personen zullen waarschijnlijk de film bekijken in termen van de waarde ervan als bron van inspiratie, en hoe hij past bij hun idealen en hoe hij hen op een emotioneel verheffende manier beroert.
Zevende Straals-mensen zullen de film beoordelen op zijn intrinsieke waarde als een gedetailleerde en goed geordende demonstratie van de een of andere spirituele of subjectieve waarheid, zoals die in de concrete, fysieke wereld zichtbaar wordt, en hoe goed hij kan dienen als model voor de omgeving en de gemeenschap.

Conclusie

In de uiteindelijke analyse is het doel en de functie van de stralen om structuur te geven aan ons bewustzijn en ons bestaan. De verder gevorderde esoterische studenten zijn steeds beter in staat om de ​​grotere uitgestrektheid van dat geestelijke vergezicht, waarmee we onze zich geleidelijk ontvouwende levens kunnen definiëren, in zich op te nemen. Dit afrondend proces ontstaat systematisch langs de weg van persoonlijke ervaring en kennis van de zeven stralen zoals die onze rijkgeschakeerde levens vormgeven en definiëren.
Daarom is onze voortdurende betrokkenheid met het leven synoniem aan een voortdurende betrokkenheid met de energieën en krachten van de zeven stralen, en vormt zo een continu proces dat de enig drijvende kracht is die ten grondslag ligt aan het leven en de evolutie. Hoe beter we de aard van de zeven stralen begrijpen, des te beter we onszelf en onze medemensen verstaan, dus hoe rijker we worden in onze wijsheid en ons begrip van het verband tussen de microkosmos en macrokosmos. Dit geeft ons de kracht om beter gemotiveerd aan de grote hiërarchische inspanning deel te nemen en brengt het ons dichter bij de oplossing van het mysterie en de zin van het leven.

Noten

Noten
1 esotericquarterly 2012, nr.3
2 Alice A. Bailey, Esoterische Psychologie, Deel I (1962, herdruk, New York: Lucis Publishing Company, 1979), 59.
3 Ibid., 316.
4 Ibid., 49.
5 Alice A. Bailey, Brieven over Occulte Meditatie (1950, herdruk, New York: Lucis Publishing Company, 1979), 358-359.
6 Alice A. Bailey, Esoterische Psychologie, Deel I, 201.
7, 14 Ibid., 202.
8, 15, 22 Ibid., 204.
9 Ibid., 205
10, 17, 24 Ibid., 207.
11 Ibid., 208.
12, 19, 26 Ibid., 210.
13, 20 Ibid., 201.
16, 23 Ibid., 206.
18 Ibid., 208-209.
21 Ibid., 203.
25 Ibid., 209.
27 Max Heindel, de Rozenkruisers Cosmo-conceptie, (1909, herdruk, Londen: L. N. Fowler & Co., Ltd., 1937). Online (in het Engels) te lezen via http://www.rosicrucian.com/rcc/rcceng00.htm
28 Ibid., 439.
29 Geoffrey Hodson, The Seven Human Temperaments (Adyar, Madras, India: Theosophical publishing House, 1952).
30 Ibid.
31 Dr Douglas Baker, Esoteric Psychology: The Seven Rays ISBN: 0 906006 02 3 (1975, herdruk, Essendon: “Little Elephant “,1979).
32, 33, 34 Ibid., 12.
35 Douglas Baker, The Seven Rays: Key to the Mysteries – Essendon, Hertfordshire, England, United Kingdom: 1977 Baker Publications.
36 Michal Eastcott, ‘I’ The Story of the Self (Wheaton, Illinois: Theosophical Publishing House, 1980).
37 Michal Eastcott, The Seven Rays of Energy (Turnbridge Wells, Kent, England: Sundial House, 1980).
38 Ibid., 7.
39 Zachary F. Lansdowne, The Chakras and Esoteric Healing (York Beach, Maine: Samuel Weiser, Inc., 1986).
40 Zachary F Lansdowne, The Rays and Esoteric Psychology (York Beach, Maine: Samuel Weiser, Inc., 1989).
41 Alice A. Bailey, Esoterische Psychologie II.
42 http://www.esotericstudies.net/quarterly/Files- 080.212 / EQ080212-Lansdowne.pdf (geraadpleegd 10 september 2012).
43 http://www.esotericstudies.net/quarterly/Files- 070.311 / EQ070311-Lansdowne.pdf (geraadpleegd 10 september 2012).
44 http://www.moryafederation.net/ (geraadpleegd 21 juni 2012).
45 Michael D. Robbins, Tapestry of the Gods, Volume I and II (1988; reprint; Mariposa: The University of the Seven Rays Publishing House, 1996). Online vrij toegankelijk via http://makara.us/04mdr/mdr_home.htm.
46 Kurt Abraham, Zeven Stralen: Frequently Asked Questions (White City: Lampus Press, 2011) 198.
47 Kurt Abraham, Introduction to the Seven Rays (White City: Lampus Press, 1986).
48 Ibid., 50.
49 Ibid., 56.
50 Ibid., 73.
51, 52 Ibid., 74.
53 Ibid., 75
54 Kurt Abraham, Great Souls: The Seven Rays at the Soul Level (White City: Lampus Press, 2002.
55 Ibid., 34-38.
56 Ibid., 47.
57, 58 Ibid., 48.
59 Ibid., 49-50.
60, 61 Ibid., 54.
62 Ibid., 54-55.
63 Michael D. Robbins, Tapestry of the Gods, xxx-xxxi.
64 Ibid., 11.
65 Ibid., 4.
66, 71 Ibid., 5.
67 Ibid., 301.
68 Ibid., 304.
69 Ibid., 310.
70 Ibid., 313.
72 Michael D. Robbins, Tapestry of the Gods II, 17
– 343.
73 Ibid. 347-505.
74 Ibid., 511- 598.