De Geschiedenis van de Mensheid 

De ontwikkeling van de Wortelrassen

Een korte beschouwing over de geschiedenis van de mensheid

Marilene Santos

Inleiding

Evolutie is het universele proces waardoor dingen veranderen, groeien en zich ontwikkelen. De belangrijkste aspecten van de menselijke evolutie worden in veel tradities beschreven en onderwezen. “De Geheime Leer” van Helena Blavatsky, die is gebaseerd op een reeks strofen van wat zij het Geheime Boek van Dzyan noemt, beschrijft zeven grote stadia van het evolutieproces, waarover in de Bijbel wordt gesproken als de ‘Dagen’ van de Schepping.

Het Ego of de werkelijke mens evolueert door ervaringen in verschillende omstandigheden. Te beginnen met het uitwerken in sferen van een zeer etherisch bestaan tot aan de volgende stap, op het stoffelijke gebied dat iets dichter ligt bij ons huidige gebied van grove materie, enzovoort. Het hele proces omvat de algemene ontwikkeling van de mens in al zijn aspecten.

Elk van de zeven principes / stralen heeft betrekking op een planeet of stelsel van evolutie, en op een ras waarin die evolutie tot uitdrukking kwam. De zevenvoudige planeetketen is nauw verbonden met de evolutie van de mens. De universele evolutie is zevenvoudig, dus de evolutie van de mensheid, zevenvoudig in zijn constitutie, vindt plaats op een zevenvoudige aarde. Het verschijnsel universum is de manifestatie van een eeuwig, grenzeloos en onveranderlijk Principe. Alle zielen zijn identiek met de Overziel. De hele natuur kan dus worden gezien als een verzameling levende wezens waarvan de geschiedenis kan worden verklaard door het proces van de evolutie van de ziel.

I – De Geschiedenis van de Mensheid

Elke planetaire evolutie in het zonnestelsel is in zijn manifestatie beperkt tot de vier lagere gebieden van kosmisch bewustzijn. De wet van cyclische evolutie – waarbij ketens, bollen, rondes en wortelrassen betrokken zijn, is van toepassing op alle planeten van ons zonnestelsel.

De aarde incarneert, samen met de andere planeten, gedurende vele enorme cycli die ‘rondes’ of manvantara’s worden genoemd. Tijdens elke planetaire ronde op deze planeet doorloopt elk rijk of elke levensgolf, inclusief de menselijke ziel, zeven ontwikkelingsstadia op elke bol. In het mensenrijk worden deze stadia wortelrassen of mensheden genoemd.

Een wortelras is daarom een ​​belangrijke fase in de ontwikkeling van het menselijke bewustzijn die plaatsvindt door zijn interactie met de materiële wereld. Elk wortelras neemt een lange tijdsperiode in beslag en gaat door cycli van ontwikkeling en verval, waarin zeven verschillende subtypen of onderrassen zich manifesteren. Elk wortelras bevat dezelfde ego’s die in het voorgaande wortelras evolueerden.

Onze Aarde heeft al vijf wortelrassen ontwikkeld en er moeten er nog twee tot ontwikkeling worden gebracht. Na de zeven wortelrassen zal de planeet Aarde een nieuwe maan worden. De term wortelras is van toepassing op een van de zeven grote rassen. De term onderras is van toepassing op een van de grote aftakkingen ervan. De term familieras is van toepassing op een van de onderverdelingen, die naties en grote stammen omvatten. Elke tak wordt altijd samengebracht door de wet van karma. Deze karmische groepen werken hun bestaan ​​en oude relatie uit door hun leven dicht bij elkaar te leven en werken in wezen steeds naar een hechtere groepsharmonie. ‘De planeten worden ‘stelsels’ genoemd omdat zich achter de zichtbare buitenplaneet een reeks werelden in meer subtiele materie bevinden die ‘bollen’ en ‘ketens’ heten (7 bollen in een keten, 7 ketens in een stelsel), die vroegere en toekomstige incarnaties vertegenwoordigen van het leven dat we een ‘planetaire logos’ noemen’. [1]http://www.hiddenhistoryhumanity.com/1%20A%20Brief%20Esoteric%20History.html – 19 december 2015

We zijn halverwege onze evolutie, in de 4e bol van de 4e keten, van het 4e schema – en in de 4e ronde of uitgebreide cyclus die 320.000.000 jaar duurt in het Aardse stelsel. “Nu het, op basis van occulte gegevens, zeker is dat de tijd die is verstreken sinds de eerste sedimentaire afzettingen 320.000.000 jaar bedraagt, kunnen we het volgende (in ruwe benaderingen) concluderen:

Het Primordiaal duurde 171.200.000 jaar.

 • Laurentien
 • Cambrium
 • Siluur

Het Primair duurde 103.040.000 jaar

 • Devoon
 • Carboon
 • Perm

Het Secundair duurde 36.800.000 jaar

 • Trias
 • Jura
 • Krijt

Het Tertiair duurde (waarschijnlijk meer dan) 7.360.000 jaar 

 • Eoceen
 • Mioceen
 • Plioceen

Het Quartair duurde (waarschijnlijk meer dan) 1.600.000 jaar.

Dergelijke schattingen komen in bijna alle gevallen overeen met de uitspraken van de Esoterische etnologie.” [2]De geheime leer door H. P. Blavatsky Vol. 2, p. 710

“Met betrekking tot de 320 miljoen jaren die aan sedimentatie zijn toegewezen, moet worden opgemerkt dat er nog meer tijd is verstreken tijdens het voorbereiden van deze aardbol voor de vierde ronde voorafgaand aan de vorming van de lagen (de stratificatie).” [3]De geheime leer door H. P. Blavatsky Vol. 2, p. 715.

Elk wortelras, van Lemurië tot en met het zevende wortelras, maakt een crisis door. Er zijn vijf crises (vijf rassencrises), die verwijzen naar een speciale gebeurtenis die de overdracht van het zielenleven van het ene ras naar het andere markeert, wat leidt tot een raciale ontplooiing door het ras van een ander voertuig van expressie. Dit gebeurt omdat de Ziel incarneert om onder raciale ervaring bepaalde gemanifesteerde kwaliteiten te ontwikkelen. “Net zoals er vijf crisispunten zijn in het leven van een mens wanneer hij het doel van inwijding bereikt (dat we de vijf inwijdingen noemen), zo zijn er vijf vergelijkbare crisispunten die vorm aannemen in de drie werelden, waarbij drie belangrijker zijn – de eerste, de derde en de vijfde”. [4]Esoteric Psychology II, door Alice Bailey, p.52

Tegen de tijd dat de vijfde ronde is bereikt, zullen de vijf zintuigen van drie vijfde van de menselijke familie volledig functioneren op de drie niveaus in de drie werelden, terwijl de twee andere gebieden tijdens de resterende twee ronden worden onderworpen. De twee andere rondes zijn synthetisch. Hun functie is om te verzamelen en samen te vatten wat is bereikt in de eerdere vijf, aangezien er de twee laatste rassen van elke ronde zijn.

“… De mens zal aan het einde van zijn lange pelgrimstocht door de vijf natuurrijken zijn voortgegaan op weg terug naar zijn bron” [5]Verhandeling over kosmisch vuur, door Alice Bailey p.163-164

 1. Het mineralenrijk,
 2. Het plantenrijk,
 3. Het dierenrijk,
 4. Het mensenrijk,
 5. Het bovenmenselijke, of het spirituele rijk, en zal volledig bewustzijn hebben ontwikkeld op de vijf gebieden:
 1. Het fysieke gebied,
 2. Het emotionele of astrale gebied,
 3. Het mentale gebied,
 4. Het intuïtieve, of het boeddhische gebied,
 5. Het spirituele, atmische of nirwanische gebied, door middel van de vijf zintuigen en hun overeenkomsten op alle vijf gebieden:
 1. Horen,
 2. Voelen,
 3. Zien,
 4. Smaak,
 5. Geur. [6]Verhandeling over kosmisch vuur, door Alice Bailey p.163-164

II – De Zeven Wortelrassen – De vóór-geïndividualiseerde Rassen van de Proto-Mensheid

Eerste en tweede Wortelras

Het eerste wortelras is waarschijnlijk 130 tot 150 miljoen jaar geleden ontstaan ​​in het Siluur of Devoon, of mogelijk in het Carboon, het Paleozoïcum, en eindigde in het Perm.” [7]http://www.davidpratt.info/rootrace.htm 19 december 2014 Het eerste wortelras was voornamelijk spiritueel (astraal / etherisch), en heeft geen fysieke overblijfselen achtergelaten. De eerste pelgrims in het eerste wortelras verschenen in de vormende stadia van de ontwikkeling van de aarde, nog steeds in de vorm van een oervloeistof. Ze werden Polarianen genoemd omdat ze rondom de Noord- en Zuidpool leefden.

De aarde waarop het eerste ras leefde, was etherischer dan zij nu is, maar relatief hard en verdicht in vergelijking met die niet zelfbewuste ‘menselijke’ protoplasten. Ze hadden enorme doorschijnende of doorschijnende lichamen, eivormig maar enigszins vloeibaar van vorm, zonder botten of organen, en zonder haar of huid. Ze werden langzaamaan steviger, maar bleven tot het einde toe etherisch.

Het ras was geslachtloos en propageerde zich door splijting: een groot deel van het lichaam scheidde zich af en groeide uit tot een duplicaat van zijn ouder, zoals tegenwoordig gebeurt met levende cellen.

Het tweede wortelras ontstond in het late Carboon of in het Perm en eindigde laat in het Trias of vroege Jura van het Mesozoïcum (secundaire) tijdperk (zo’n 25 tot 30 miljoen jaar geleden). Het tweede wortelras werd met de naam Hyperboreeërs aangeduid. Ook zij waren etherischer en hadden een losse waterige structuur. Aangenomen wordt dat hun uiterlijk in een mild klimaat werd aangetroffen. De waterlichamen van deze Hyperboreeërs namen opmerkelijk diverse en monsterlijke vormen aan toen ze experimenteerden met het bestaan ​​in de fysieke wereld. Ze waren semi-astraal, maar werden met het verstrijken van de tijd dichter en ondoorzichtiger. Tegen het einde werd het meer geleiachtig en vezelachtig van structuur en ontwikkelde het een rudimentair begin van botten en organen, haar en huid. Hoewel het nog min of meer eivormig van vorm was, begon het de eerste contouren van de latere menselijke vorm te vertonen. Uiteindelijk kregen zijn lichamen echter allerlei merkwaardige, deels dierlijke vormen.

Het tweede ras was a-seksueel en plantte zich voort door gemmatio of knopvorming, een reproductiemethode die nog steeds wordt aangetroffen in bepaalde eencellige organismen (bijvoorbeeld bepaalde bacteriën, gisten en protozoa).

Het eerste wortelras en een groot deel van het tweede kenden geen dood, zoals wij die begrijpen; elke generatie versmolt met de volgende. Tegen het einde van het tweede ras vielen de individuen ervan als het ware in slaap en vervaagden, en dit was het begin van wat we nu de dood noemen.

Deze eerste twee rassen waren niet volledig menselijk, aangezien ze geen zelfbewust verstand hadden. Ze waren uitgerust met een lage staat of naar buiten gericht bewustzijn dat werd uitgeoefend door het ene zintuig (gehoor) dat het eerste ras bezat, of via de twee zintuigen (gehoor en aanraking) die het tweede had. Hun bewustzijn was als dat van iemand in een roes of diepe dagdroom. Ze werden geleid door spiritueel instinct en waren ouder dan de verschijning van de geïndividualiseerde, zelfbewuste primitieve mens. 

2- Lemurische Ras

Derde wortelras

Het derde, Lemurische wortelras verscheen tijdens de Trias-periode van het Mesozoïcum (het tijdperk van de reptielen). Ze woonden in Mu, dat tegenwoordig de Stille Oceaan is. De Lemuriërs waren de eersten met fysieke lichamen. De geleiachtige substantie van het tweede ras was nu zacht vlees geworden dat uit cellen bestond. Sommige van de draadvormige delen werden meer kraakbeenachtig en werden uiteindelijk botten, en andere ontwikkelden zich tot de spieren, het zenuwstelsel en de bloedvaten. De kernen die in de lichamen van het tweede ras bestonden, verdichtten zich tot echte organen.

Het vroege derde wortelras was hermafrodiet of androgyn. Deze reproductiemethode wordt nog steeds aangetroffen bij bepaalde vertegenwoordigers van de lagere rijken, bij de meeste bloeiende planten en bij ongewervelde dieren zoals wormen, slakken en naaktslakken.

Het eerste, tweede en vroegste derde ras aten niet zoals we nu doen, maar namen materiaal in het lichaam op voor voeding door osmose, op vrijwel dezelfde manier als onze longen voeding uit de lucht halen.

In het midden van de Lemurische periode, ongeveer 18,5 miljoen jaar geleden (nabij de Jura / Krijt-grens), waren de mensen leden van het dierenrijk met een dierlijk instinctief bewustzijn en geen verstand. Op dat moment vond er op aarde een schitterende, vooraf ingestelde spirituele gebeurtenis plaats. Het was de komst van de ‘heren van de Vlam’ die de ‘geestelijke vonk’ aan de mensheid zouden geven. Deze periode staat bekend als individualisatie, de overgang van de dierlijke mens naar het Vierde Natuurrijk, het Mensenrijk.

Dit vertegenwoordigt de komst van de derde uitstorting, het samenvloeien en het contactpunt tussen de Spirituele Triade en het lagere Viervoud.

“De Heren van Vlam, de ‘Kumara’s’, kwamen voort uit een keten binnen het Aardse stelsel, dat werd geassocieerd met de planeet Venus. De komst van de Heren van de Vlam, de elektrische storm die de periode van de mens inluidde, werd gekenmerkt door rampspoed, chaos en de vernietiging van velen in het Derde Natuurrijk, het dierenrijk”. [8]http://www.hiddenhistoryhumanity.com/1%20A%20Brief%20Esoteric%20History.html – 19 december 2014 De vonk van de geest werd geïmplanteerd en de kracht van zijn vibratie, en het onmiddellijke effect van zijn aanwezigheid veroorzaakte de dood van de dierlijke gedaante, waardoor de onmiddellijke mogelijkheid ontstond dat de nieuw bezielde causale zielenlichamen (zielen) gingen trillen met als resultaat, dat er nieuwe fysieke voertuigen werden genomen. Toen deze gebeurtenis plaatsvond, had in het Juratijdperk de dood van de dinosauriërs plaats.

De individualisering vond plaats in het derde vertakkingsras van het derde onderras van het derde wortelras (Lemurië), uitgedrukt als 3.3.3, waarbij het getal 3 betrekking heeft op het moeder- of vormaspect dat het nieuwe voortbrengt. Australië is het grootste overblijfsel van dit ooit zo uitgestrekte ‘supercontinent’. Ongeveer op hetzelfde moment dat het ontwaken van onze zelfbewuste geest begon (individualisering), werden menselijke lichamen volledig ontwikkeld en stierf het fysieke hermafroditisme uit en maakte plaats voor de scheiding van de seksen. Toen begonnen individuen geboren te worden met de overheersende kenmerken van het ene of het andere geslacht, totdat uiteindelijk alleen uniseks-individuen werden voortgebracht. De Lemuriërs waren begiftigd met een derde oog bovenaan het hoofd. Dit was in feite het eerste oog. Met de ontwikkeling van steeds meer materiële lichamen en de scheiding van de seksen, begon het derde oog zijn kracht te verliezen en ontwikkelden de twee voorogen zich geleidelijk.

Lemurisch bewustzijn

Lemurisch crisispunt: de toe-eigening van het fysieke lichaam, met zijn vijf zintuigen.

In het Lemurische tijdperk ontwaakte het menselijke bewustzijn, wat het begin markeerde van individualisering in het bewustzijn van de mens. Het bewustzijn was fysiek, omdat er alleen een volledige identificatie was met de fysieke vorm en zijn activiteiten. Dat was ons eerste gevoel van het afgescheiden ‘ik’ dat zonder specifiek doel bestond, behalve om ervaring op te doen. De centra onder het middenrif vormden de controlerende en dominante factor. Het was het stadium van dichte stoffelijkheid. De volledige krachten van het leven waren geconcentreerd in het fysieke lichaam en de geuite verlangens waren fysieke verlangens.

Bij de Lemuriërs was de hoogste inwijding de eerste, waar ‘controle over de verlangens van het vlees’ werd gedomineerd. De betekenis van dit type inwijding ligt in het feit dat de persoon van deze inwijding wordt aangetrokken tot de uiteindelijke samensmelting met de Ziel. Tijdens duizenden levens hebben we ervaring en een mate van begrip en wijsheid opgedaan over wie en wat we zijn. Vaak is de persoon zich niet bewust van dit proces. Het is de ziel die het drijvende bewustzijn is, aangezien zijn fysieke elementaal niet langer de scepter zwaait.

Dat gebeurt omdat het verschuiven van focus van de lagere chakra’s naar de hogere ons spirituele doel is. In de loop van het evolutieproces, terwijl we ons spiritueel ontwikkelen, beweegt onze focus (overdracht van energie) zich van de lagere chakra’s naar de hogere.

Parallel met het ontwaken van de centra vindt de ontwikkeling van bewustzijn plaats. In het geval van de eerste inwijding is de betekenis zuivering en beheersing van de lagere eetlust. De sacrale energieën beginnen te worden verhoogd naar het keelcentrum en gaan door het Zonnevlechtcentrum, omdat de identificatie van de ziel met de vorm verschuift van de fysieke naar de astrale vorm. De Zonnevlecht wordt het dominante chakra, wat de eerste herkenning van het gebied van de emoties (het astrale gebied) betekent in het bewustzijn van de kandidaat. Als de Zonnevlecht zijn activiteit begint, verloopt de overdracht van de energie geleidelijk naar het hartchakra.

‘Zodoende bereikte de mens in die vroege dagen door het beoefenen van Hatha Yoga het inwijdingsportaal. Op dat moment was het bereiken van de derde inwijding, resulterend in de transfiguratie van de persoonlijkheid, de hoogste mogelijke inwijding waartoe de mens in staat was.” [9]Licht van de ziel, door Alice Bailey, iix

Nog enkele feiten over dit ras:

 • Er zijn tegenwoordig mensen met Lemurisch bewustzijn aanwezig, maar gering in aantal. Ze hebben hun focus op het verleden gericht en zijn bezig met het fysieke gebied.
 • In Lemurië was het sacrale centrum de controlerende factor.
 • Het Lemurische ras werd bestuurd door de 1e, 7e en 5e Straal.
 • Het doel van dit ras was de Derde Inwijding.
 • Hatha yoga was de yoga van het Lemurische Ras.

3 – Het Atlantische Ras

Vierde Wortelras

“Het vierde (Atlantische) wortelras is ontstaan ​​in het latere Krijt (10 tot 12 miljoen jaar geleden)”. [10]Studies in Occult Philosophy, door G. de Purucker, p.164-6 ‘Het midden van de vierde ronde werd bereikt in het midden van het vierde onderras van het vierde wortelras, zo’n 4,5 miljoen jaar geleden’. [11]Studies in Occult Philosophy, door G. de Purucker p.20-1, 638-40

Ze ontwikkelden lichamen die veel grover waren dan die van ons, omdat midden in dat ras, zo’n 4,5 miljoen jaar geleden, de bodem van de afdalingsboog werd bereikt en de materie zijn volle ontwikkeling bereikte. Sindsdien zijn de aardbol en zijn bewoners langzaamaan etherischer en verfijnder geworden, en dit proces zal doorgaan naarmate we verder gaan langs de opgaande boog, tot het einde van de zevende ronde, wanneer de bol zal zijn teruggekeerd naar de uiterst etherische toestand die heerste in de eerste ronde.

De Atlantiërs hebben enkele van de briljantste beschavingen met een puur materieel karakter voortgebracht die deze wereld heeft gezien. Ze waren echter niet-geestelijk, met sterke materiële instincten, aanbaden de duistere en kwade machten van de natuur en misbruikten hun aangeboren psychische krachten voor zelfzuchtige doeleinden. Tegen de middenperiode van de Atlantische beschaving, in de vierde vertakking van het ras, het vierde onderras van dit vierde wortelras – 4.4.4, ontstond een grote crisis die werd veroorzaakt door het misbruik van magie, egoïsme en materialisme. In 4.5, het vijfde onderras van dit vierde wortelras, het zaad voor het vijfde wortelras, ontstond het Arische ras.

Deze periode vertegenwoordigde niet alleen het middelpunt van de zeven wortelrassen, maar ook het middelpunt van de hele bol, keten- en stelselperiodes. Het vertegenwoordigde het diepste punt van incarnatie in materie voor de planetaire logos van de aarde gedurende een enorme periode.

Ondanks het feit dat veel Atlantiërs dit soort materialistisch gedrag vertoonden, waren sommigen onder hen wijzer en gekant tegen dergelijke praktijken. Het grootste deel van Atlantis werd ondergedompeld en vernietigd in het Mioceen vanwege hun misbruik van paranormale krachten.

In Atlantische dagen werd de vooruitgang van de mens bewerkstelligd door het opleggen van twee yoga’s: Laya Yoga, de yoga van de centra, die een stabilisering van het etherische lichaam en van de centra in de mens en de ontwikkeling van de astrale en psychische natuur veroorzaakte. Daarna werd Bhakti Yoga, voortkomend uit de ontwikkeling van het emotionele of astrale lichaam, opgenomen in Laya Yoga en werd de basis gelegd van die mystiek en toewijding, die de onderliggende drijfveer was tijdens ons specifieke Arische wortelras.

Atlantisch bewustzijn

Het Atlantische Crisispunt: de toe-eigening van het Astrale Lichaam.

Vanaf het Lemurische tijdperk bleef de mens evolueren van het strikt fysieke naar een emotioneel bestaan. In het Atlantische wortelras bereikte het bewustzijn zijn astrale, emotionele en zintuiglijke niveau. Het Atlantische bewuste kenmerk is daarom kama (het Astrale). In Atlantis worden de centra onder het middenrif volledig actief, met de grootste nadruk in het Zonnevlechtcentrum. Ze werden zich bewust van het nieuwe opkomende dualisme dat bestaat tussen de fysieke constitutie en het astrale gebied. Het fysieke lichaam en het etherische lichaam vormden een eenheid.

Het Atlantische ras was het tweede van de geïndividualiseerde wortelrassen. De zielen die in het oude Atlantis incarneerden, individualiseerden zich op de maanketen. De individualisering op de maanketen vond plaats in het vijfde ras van de derde ronde. Christus was de eerste van onze aardse mensheid die het doel bereikte, terwijl de Boeddha dit als laatste van de mensheid van de maanketen deed.

Hoewel de overgrote meerderheid van de vroege Atlantische vormen allang verdwenen is, zij de meeste mensen tegenwoordig Atlantisch in hun bewustzijn omdat ze nog steeds puur emotioneel zijn in hun reacties en in hun benadering van het leven. Ze worden nog steeds voornamelijk beheerst door zelfzuchtige verlangens en door de oproepen van het instinctieve leven. Nog enkele feiten over dit ras:

 • Mensen met een Atlantisch bewustzijn hebben hun focus op het heden en zijn actief op het Astrale Emotionele Gebied.
 • Het Atlantische Ras werd aangestuurd door de 2e en 6e Straal.
 • In Atlantis was de Zonnevlecht de controlerende factor.
 • Het doel van dit ras was de 4e Inwijding.
 • Laya en Bhakti was de yoga van het Atlantisch Ras. 

4 – Het Arische ras

Vijfde wortelras

‘De zaden van het Vijfde, Arische of Indo-Europese wortelras begonnen 7 of 8 miljoen jaar geleden te verschijnen’. [12]http://davidpratt.info/rootrace.htm – 20 december 2014 Het werd ongeveer een miljoen jaar geleden in Centraal-Azië een apart wortelras, en kreeg, net als alle grote nieuwe rassen, leiding van goddelijke instructeurs. De kali-yuga (cyclus binnen het wortelras) van het vijfde ras begon in 3102 v.Chr. Sinds deze periode heeft een reeks migraties plaatsgevonden en zijn er vele beschavingen gekomen en gegaan. We naderen nu het midden van het Vijfde Ras.

“India is het eerste onderras van het vijfde wortelras – 5.1 en is de bakermat van alle westerse onderrassen die erop volgden: De oude Egyptenaren – 5.2, het Arabisch-Semitische onderras – 5.3, het Latijns-Keltische onderras – 5.4 en het Germaans-Noordse onderras- 5.5. Momenteel zijn de Angelsaksen (Duits / Brits) de vijfde ras-aftakking van het vijfde onderras – 5.5 van het vijfde wortelras en dit kan worden uitgedrukt als 5.5.5”. [13]http://www.hiddenhistoryhumanity.com/1%20A%20Brief%20Esoteric%20History.html – The Shamballa Impacts, door Phillip Lindsay 20 december 2014

‘We zijn nu in 5.5.5 en de periode van de wereldcrisis doet zich voor voordat we 5.5.6 ingaan (de zesde ras-aftakking van het vijfde onderras van het vijfde wortelras), de periode waarin het zaad voor het komende wortelras ontspringt. Dat zal uiteindelijk de komende 25.000 jaar in Zuid-Amerika plaatsvinden’. [14]http://www.hiddenhistoryhumanity.com/1%20A%20Brief%20Esoteric%20History.html – 20 december 2014

“Onder de wet van evolutie moet de geest, als vijfde beginsel, het vijfde wortelras er nauw bij betrokken zijn, en het overeenkomstige vijfde onderras nauwer dan enig ander. Studenten doen er goed aan de volgende overeenkomsten in gedachten te houden:

 1. Het vijfde wortelras Arisch.
 2. Het vijfde onderras Angelsaksisch.
 3. Het vijfde principe manas of geest.
 4. Het vijfde niveau, het mentale.
 5. De concrete kennis van de vijfde straal.” [15]Licht van de ziel, Alice Bailey, ix

Arisch bewustzijn

Het Arische Crisispunt: de toe-eigening van het mentale lichaam, met de daaruit voortvloeiende intellectuele ontplooiing.

‘De term ‘Arisch ’verwijst niet naar ras maar naar bewustzijn’ [16]Rays and Initiations, door Alice Bailey, p.593

Het vijfde wortelras markeert een punt waar hoger en lager manas elkaar naderen, en waar het concrete bewustzijn, dat zijn hoogste ontwikkeling van deze ronde ontmoet, plaats maakt voor de intuïtie. De onderwerping van het mentale lichaam en de beheersing van de geest wordt tot stand gebracht door de beoefening van raja-yoga, en de vijfde inwijding, die van adept, is het doel van de evoluerende mensheid

Het Arische wortelras is het derde van de geïndividualiseerde wortelrassen. De moderne en intelligente mens behoort tot dit ras. Het vijfde principe van manas is het voertuig dat ontwikkeld moet worden en de uitdrukking van het Arische bewustzijn. Het keelchakra is van groot belang als het centrum van creativiteit in zijn hogere expressie. De geest probeert de emotionele aard te domineren.

De staat van het bewustzijn van het Arische ras is die van het inherente vermogen om helder op het mentale gebied te functioneren (Arische karakteristiek – manasisch bewustzijn). Het vermogen om zich op het mentale vlak te concentreren, gebeurt niet alleen met het intellect. Het heeft primair te maken met het maken van verbindingen, door afstemming met de Ziel. Door de zielsverbinding brengen we ook energieën binnen vanuit de hogere Spirituele Triade, samengesteld uit atma, buddhi en manas. Deze energieën zijn de echte energieën van het Arische bewustzijn die wij als esotericus in ons bewustzijn willen brengen. Het hogere doel van het Arische bewustzijn is om niet alleen deze energieën te integreren, maar ze ook ons ​​bewustzijn te laten worden bij het verlenen van diensten en het uitvoeren van het Plan.

Arische mensen vormen de intelligentsia van de wereld, en zijn de discipelen en aspiranten. Ze verlaten dit stadium snel, want ze bereikten de individualisering op de maanketen en waren de Atlantiërs uit het verleden. Nog enkele feiten over dit ras:

 • Mensen die in hun bewustzijnstoestand uiteindelijk Arisch zijn, zijn mentaal gefocust en bezig met de toekomst.
 • Bij het Arische wortelras is het hartcentrum de controlerende factor.
 • Het Arische ras wordt beheerst door de 3e en 5e Straal, waardoor geest en materie versmelten.
 • Het doel van het Arische Ras is de 5e Inwijding.
 • De yoga van het Arische Ras is Raja Yoga.

5 – De komende Zesde en Zevende Wortelrassen en de reikwijdte van hun bewustzijn

Crisispunt in het 6e wortelras: bewuste toe-eigening en integratie van de drievoudige persoonlijkheid.

Crisispunt in het 7e wortelras: de volledige uitdrukking van de ziel en haar voertuigen, plus een zekere mate van spirituele manifestatie.

‘De zaden van het Zesde Wortelras zullen grotendeels in Amerika verschijnen en zullen tegen het einde van ons kali-yuga vrij talrijk worden. Het Zesde Ras zal ongeveer anderhalve maha-yuga (4.320.000 mensenjaren) of iets meer dan 6 miljoen jaar duren, en het Zevende Wortelras zal korter zijn”. [17]http://www.hiddenhistoryhumanity.com/1%20A%20Brief%20Esoteric%20History.html – 22 december 2014 Het volgende Zesde Wortelras zal buddhisch of intuïtief zijn (zesde zintuig ontwikkeld) omdat binnen dat ras het intellect automatisch zal werken en zich zal uiten via de kwaliteiten van het hart en de juiste menselijke relaties. In onze dagen is het mogelijk om enkele tekenen van het opkomende zesde wortelras te zien binnen het huidige Vijfde of Arische Wortelras. Veel mensen zijn tegenwoordig in staat om goed te werken op het mentale vlak en hebben een groot vermogen om zich op verschillende gebieden individueel te organiseren en te werken, omdat intellect zich ontvouwt. Zij zijn degenen die het plan van God aanvoelen en eraan meewerken. Nog enkele feiten over dit ras:

 • Het keelcentrum zal de controlerende factor zijn van dit ras. Het opvallende kenmerk van het Zesde Ras is het gebruik van het abstracte denkvermogen.
 • Het Zesde Ras wordt bestuurd door de 2e en 4e Straal.
 • Het doel van het Zesde Wortelras is de Zesde Inwijding.
 • De Agni yoga wordt de yoga van het zesde Wortelras.

Het Zevende Wortelras markeert het einde van de evolutie van het menselijk bewustzijn op aarde voordat de mensheid naar Mercurius migreert om haar evolutie voort te zetten. Het Zevende Wortelras zal het eerste echt goddelijke ras zijn – het laatste ras.

Hermafroditisme zal opnieuw verschijnen, maar in een meer verfijnde vorm. Kinderen zullen voortkomen uit wil en verbeelding – passief in het Zesde Ras, en bewust en actief in het Zevende. Het vlees van het Zesde Wortelras zal erg teder en zacht zijn, en dat van het Zevende zal bijna doorschijnend zijn. Deze rassen zullen kleiner zijn dan wij, maar groter in intellect en spiritualiteit.

 • Het Ajnacentrum zal de controlerende factor zijn van dit Ras.
 • Het Zevende Ras wordt bestuurd door de 1e, 7e en 2e Straal.
 • De yoga van dit ras is onbekend.

‘Dat wil zeggen dat al degenen die, in welk stelsel dan ook, de nodige bewustzijnsverruimingen bereiken (zoals zal worden bereikt door de meerderheid van de menselijke familie voorafgaand aan het midden van de volgende grote cyclus of ronde), als ‘gered’ zullen worden beschouwd, terwijl de rest zal worden gezien als mislukkingen, en zal worden bewaard voor verdere ontwikkeling in latere perioden, of zal worden overgedragen aan die planetaire stelsels die vanuit het oogpunt van tijd niet zo ver gevorderd zijn als onze aarde. Deze drie belangrijke stelsels zijn de opnemers en samenstellers van de energie van de anderen.” [18]Mensen- en Zonne-inwijding, door Alice Bailey, p.96

‘In deze vijfvoudige evolutie van de mens en in dit zonnestelsel zijn de twee resterende ronden in elke planetaire cyclus en de Zesde en Zevende Wortelrassen in die cycli altijd synthetisch; hun functie is om te verzamelen en samen te vatten wat in de eerdere vijf is bereikt. In dit wortelras zullen bijvoorbeeld het Zesde en het Zevende Onderras datgene samenvoegen en vermengen wat de eerste vijf hebben uitgewerkt. De analogie ligt in het feit dat in dit zonnestelsel de twee hogere gebieden (de logoïsche en de monadische) synthetisch zijn”. [19]Verhandeling over kosmisch vuur, door Alice Bailey, p.164

Conclusie

De historische en chronologische studie van de diepste wortels van de planetaire en menselijke evolutie, die in veel tradities en oude geschriften zijn beschreven, is van groot belang voor de studenten van de Oude Wijsheid. Het stelt ons in staat onze plaats te vinden in deze enorme kosmische en planetaire processen en te weten wat ons te wachten staat op onze terugreis als Ziel naar de bron.

Referenties

Bibliografie

Noten

Noten
1 http://www.hiddenhistoryhumanity.com/1%20A%20Brief%20Esoteric%20History.html – 19 december 2015
2 De geheime leer door H. P. Blavatsky Vol. 2, p. 710
3 De geheime leer door H. P. Blavatsky Vol. 2, p. 715.
4 Esoteric Psychology II, door Alice Bailey, p.52
5, 6 Verhandeling over kosmisch vuur, door Alice Bailey p.163-164
7 http://www.davidpratt.info/rootrace.htm 19 december 2014
8 http://www.hiddenhistoryhumanity.com/1%20A%20Brief%20Esoteric%20History.html – 19 december 2014
9 Licht van de ziel, door Alice Bailey, iix
10 Studies in Occult Philosophy, door G. de Purucker, p.164-6
11 Studies in Occult Philosophy, door G. de Purucker p.20-1, 638-40
12 http://davidpratt.info/rootrace.htm – 20 december 2014
13 http://www.hiddenhistoryhumanity.com/1%20A%20Brief%20Esoteric%20History.html – The Shamballa Impacts, door Phillip Lindsay 20 december 2014
14 http://www.hiddenhistoryhumanity.com/1%20A%20Brief%20Esoteric%20History.html – 20 december 2014
15 Licht van de ziel, Alice Bailey, ix
16 Rays and Initiations, door Alice Bailey, p.593
17 http://www.hiddenhistoryhumanity.com/1%20A%20Brief%20Esoteric%20History.html – 22 december 2014
18 Mensen- en Zonne-inwijding, door Alice Bailey, p.96
19 Verhandeling over kosmisch vuur, door Alice Bailey, p.164