Theosofische Vereniging

De Theosofische Vereniging, in 1875 opgericht door Blavatsky en Olcott (Theosophical Society met hoofdkwartier in Adyar, Madras, India), is gebaseerd op de theosofie.
De theosofie stelt zich tot doel mensen uit totaal verschillende religies in groepsverband, maar ook individueel, te laten zoeken naar waarheid. Wie een bepaalde godsdienst belijdt zal volgens de Theosofische Vereniging de verborgen rijkdom daarin kunnen ontdekken en hem dieper kunnen beleven. Wie niet godsdienstig is, zal zijn mens- en wereldbeeld kunnen verrijken met de theosofische filosofie, die zou aansluiten bij het religieus besef van de mens en die mogelijkheden zou bieden tot innerlijke vervolmaking.
De theosofie beoogt niet alleen het verzamelen van kennis, maar is ook een manier van leven, voelen en streven. Het wil een proces van individuele bewustwording op gang brengen en door het ontdekken levend houden van de “Goddelijke Wijsheid” in de mens. Het lidmaatschap van de Vereniging vereist de instemming met de volgende drie doeleinden :
1. Het vormen van een kern van de algemene broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of kleur.
2. Het aanmoedigen van de vergelijkende godsdienststudie en van de studie van filosofie en wetenschappen.
3. Het onderzoeken van onverklaarde natuurwetten en van de krachten die in de mens sluimeren.

Auteur: Hub. Pittie