De vermenging van rassen en culturen op weg naar een nieuwe universele religie

Artikel door Phillip Lindsay © 2011
NB1 De paginanummers in de voetnoten verwijzen naar de oorspronkelijke (Engelse) uitgave van de genoemde boeken.
NB2 De gebruikte aanduiding “subras” of “onderras” duidt op geen enkele manier een “mindere soort” aan. Het is slechts een systematische aanduiding voor de onderverdeling binnen het Vijfde Wortelras.

 

 

 

 

• Inleiding
Waarnemingen van actuele wereldgebeurtenissen
Reactie op planetaire ‘islamisering’
Joden en Arabieren: het Semitische subras
De grotere cycli van de rassen en de yuga’s
De kleinere cycli van Vissen en de Zesde Straal
De Nieuwe Groep van Wereld Dienaren
De drie belangrijkste groepen van de mensheid
De Nieuwe Wereld Religie
Het dienen van het grotere geheel door juiste relaties
Conclusie

Inleiding

Dit essay onderzoekt de huidige crises in de wereld van raciale en culturele assimilatie, met nadruk op de crisis binnen de Arabische moslimwereld, waar een revolutie in het bewustzijn plaatsvindt. De situatie wordt bekeken binnen de esoterische context van de grotere en kleinere cycli, straal en astrologische invloeden. Er wordt een voorstel gepresenteerd waarbij deze gebeurtenissen de crises vormen die uiteindelijk zullen leiden tot een Nieuwe Wereldreligie – een die alle geloven erkent als onderdeel van het ene Geheel.

Waarnemingen van actuele wereldgebeurtenissen

Het lijdt geen twijfel dat ideeën die door volgelingen van een verouderde religieuze doctrine aan gastlanden worden opgelegd, krachtig moeten worden afgewezen en dat tegelijkertijd de assimilatie van de cultuur moeten worden aangemoedigd. Het opleggen van alle verouderde en gekristalliseerde doctrines moet worden afgewezen als ze alleen een fanatieke minderheid ondersteunen en niet relevant zijn voor de moderne tijd.
De vermenging van rassen en culturen maakt in zijn geheel deel uit van het Goddelijke Plan en de wereld bevindt zich momenteel op een cruciaal moment in dit proces. Als we een esoterisch wereldbeeld cultiveren, dan moeten we gevoelig zijn voor de innerlijke transformatie van bewustzijn die plaatsvindt en niet verblind worden door de maya van uiterlijkheden.
Tegelijkertijd moeten we er echter ook naar streven om politiek geïnformeerd te blijven en verschillende standpunten ten aanzien van het hele spectrum te verzamelen, om een evenwichtig beeld te behouden van wat er gebeurt. Het is geen gemakkelijke taak, om door de zee van propaganda te dwalen die ons van alle kanten overspoelt, en waarin verschillende ideeën en agenda’s worden gepropageerd.
We moeten in staat zijn om onderscheidingsvermogen te ontwikkelen om door de verschillende gezichtspunten en verzinsels van individuele commentatoren of diegenen die massamedia verspreiden heen te kijken. We moeten oppassen dat we niet worden verleid door enkele zeer aantrekkelijke complottheorieën die onze eigen vooroordelen kunnen ondersteunen, zelfs als die theorieën een feit zijn of – zoals altijd – een kern van waarheid bevatten. Er wordt inderdaad gezegd dat een halve waarheid de krachtigste leugen is omdat zij elementen van de waarheid bevat. Hoe onderscheid te maken?
We moeten ons er met name bewust van worden dat we niet bij de eerste indruk het woord van de reguliere media als de absolute waarheid, als vanzelfsprekendheid of als feit accepteren. Dit komt omdat veel reguliere media zo gecentraliseerd zijn in de handen van enkelen, dat zij niet noodzakelijk de waarheid weerspiegelen; zij zullen de neiging hebben om een ‘consensusvisie’ weer te geven die overeenkomt met de wensen van de status-quo, of hebben andere agenda’s die de media-eigenaren wensen te verkondigen.

Vandaar de noodzaak om een ‘neus’ te ontwikkelen, een innerlijke gevoeligheid door middel van de intuïtie die uiteindelijk de overhand moet krijgen om door de dikke mist te snijden, opgeworpen door het informatietijdperk en de ‘publieke opinie’. Als schepselen van deze Vijfde Kringloop hebben we de neiging om verblind te worden door de concrete geest die uiterlijke verschijningen als letterlijk beschouwt, die buigt voor de kolos van de wetenschap en andere bronnen als een onaantastbare autoriteit waaraan niet mag worden getwijfeld:

“De Begoocheling van Autoriteit is in de meeste gevallen een begoocheling van de massa. Deze heeft haar wortels in de psychologie van de massa en is een der aanwijzingen, dat de mensheid zich nu nog maar pas in het stadium van de kinderkamer bevindt, waar de mensen beveiligd worden tegen zichzelf door het opleggen van een of andere regel, een stel wetten, een autoritaire uitspraak afkomstig van staatstoezicht, van het bewind van een oligarchie, of van het dictatorschap van de een of andere enkeling. Dit onderwerpt de mensheid, voor zover men kan oordelen, aan vaste vormen, standaardiseert ‘s mensen werkzaamheden door hun leven en werken te reglementeren. Dit wordt opgelegd en verordend door voedsel te verschaffen aan het angstcomplex, dat in deze tijd in het mensdom woekert, en deze angst is een der vruchtbaarste oorzaken van begoocheling. Wij zouden, en misschien terecht, angst kunnen beschouwen als het zaad van alle begoocheling op onze planeet. Angst is de prikkel geweest tot die toestanden, die de begoocheling op het astrale gebied deden ontstaan, doch niet de illusies van de mentale bewustzijnsniveaus.
Wanneer de begoocheling van autoriteit zich verplaatst naar het geestelijk bewustzijn van de mens, dan hebben wij een stand van zaken als in de periode der Inquisitie in haar ergste vorm, van kerkelijke autoriteit, met de klemtoon op organisatie, bestuur en straffen, of van het onbetwistbaar leiding geven door een of andere leraar.“
1)Alice Bailey: Begoocheling, een Wereldprobleem p.46-7
Tijdens de cusp doorheen de tijdperken van de dierenriem en het overlappen van verschillende straalcycli, werd een aanzienlijk deel van de mensheid bevangen door religieuze en wetenschappelijke begoochelingen van autoriteit, op de doodlopende weg van ‘kama manas’ of begeerte-geest – en dit vervormt een juiste waarneming. Vanwege de materialistische, conservatieve en traditionele aard van veel westerse naties, wordt een langetermijnvisie van een verenigde en harmonieuze mensheid in sommige landen verdrongen door een kortzichtige bijziendheid die xenofobie, reactionisme en exclusiviteit omarmt. Met andere woorden, de vermenging en synthese van de rassen stuit op enkele grote storingen. Angst voor de toekomst creëert regressief gedrag en dientengevolge stagneert het evolutionaire proces.

Reactie op planetaire ‘islamisering’

De groei van de islam over de hele wereld gaat door, terwijl een ijverige en luidruchtige minderheid van die groep een soort credo predikt dat teruggaat naar de donkere tijdperken: een manifest van haat, het afdwingen van de sharia, terrorisme, Jihad enz. Dit gebeurt omdat veel Europese landen overrompeld werden door oprechte motieven van assimilatie op basis van medeleven. Sommige van hun motieven zijn gebaseerd op de gunstige economische voordelen van goedkope arbeid. Toch hebben ze het integratieproces niet strak genoeg in de hand gehouden door middel van onderwijs en door een stevige leidende hand bij wat er van een nieuwe immigrant wordt verwacht. Vandaar dat socialezekerheidsstelsels zijn misbruikt en de religieuze tolerantie van gastlanden werd geschoffeerd door een dogmatisch aanhangen van gewoontes die uit de zevende eeuw dateren.

Natuurlijk worden immigranten die nieuw zijn in een nieuw land altijd misbruikt door een minderheid van racisten die onwetend en intolerant zijn. Andere immigranten zullen de verontwaardiging van de lokale bevolking ervaren, die ziet dat een minderheid van hen misbruik maakt van het socialezekerheidsstelsel of niet meekomt door een gebrek aan opleiding bij het leren van de lokale taal, en zo verder wrok kweekt.

Het scenario dat zich momenteel in het Westen afspeelt, is dat de situatie gemakkelijk kan escaleren en buiten proporties kan worden opgeblazen, om te voldoen aan de behoeften van politici, de invloed van de media, enzovoort. Sinds de kracht van de Eerste Straal van Shamballa de afgelopen honderd jaar rechtstreeks als kracht van de mensheid is toegenomen, is de weg van de minste weerstand in politiek opzicht het overhellen naar rechts geweest, richting fascisme.
Erudiete denkers beweren tegenwoordig dat dit al het geval is en dat sommige Europese naties en de VS subversief fascistisch zijn, die zich evenwel verschuilen achter het masker van ‘democratie’ of ‘vrijheid’, terwijl ze de vrijheden, zoals de vrijheid van meningsuiting controleren en verminderen.
Fascisme of dictatuur is een systeem van de Eerste Straal waarbij de eerste straalspersoonlijkheid Duitsland en de nazi’s obsceen werden. Democratie is een systeem van de Tweede Straal, waarvoor tweede straalszielen als Groot-Brittannië en de VS exemplarisch zijn geweest. Toch lijkt de sluipende tendens van fascistische neigingen in deze en andere naties toe te nemen. Misschien is het iets dat elke tien jaar komt (een eerste straalcyclus) – rond het jaar 2000 werden vergelijkbare waarnemingen gedaan en eveneens in 2010-2011. In die landen is geleidelijk aan een terechte verontwaardiging over deze situatie opgebouwd; deze was niet zonder grond. Een tegengestelde kant is naar voren gekomen in de ‘extreemrechtse’ anti-islam beweging in Europa – die op de hoofdstroming lijkt af te stevenen. Aan de ene kant is er een rechtmatige afwijzing van opgelegde waarden door sommige nieuwe immigranten, maar aan de andere kant was er een overdreven heftige reactie op de eerste. Het proces is de afgelopen twintig jaar geleidelijkaan gegroeid en heeft nieuwe groepen neonazi’s en extreemrechtse groepen voortgebracht, zoals de Engelse Defence League (EDL). Daar tegenover is de Unite Against Fascism (UAF) -groep in opkomst.

Maar ook al zijn de grieven van deze groepen enigszins gerechtvaardigd (we zien de halve waarheden), de haat-agenda van de ene kant wordt geconfronteerd met militante haat van de andere – een situatie zonder winnaars waarbij olie op het vuur wordt gegooid. (Niet zozeer ‘haat’ door de UAF-groep, maar toch doet zich een wispelturigheid gelden die de volatiliteit voedt).

Hoe dus deze paren van tegenstellingen in evenwicht te brengen? Hoe de middenweg van vrede, mededogen en begrip te betreden, gesymboliseerd door de Tweede Straal van liefde-wijsheid en het sterrenbeeld Weegschaal terwijl uiteraard elke oplegging van de oude islamitische doctrine aan de gastcultuur wordt verworpen? Geen gemakkelijke weg om te gaan.

De Nederlandse politicus Geert Wilders2)http://www.dailymotion.com/video/x4vd6k_fitna-the-movie-geert-wilders-film_news is één gezicht van deze nieuwe beweging, met zijn sensatiebeluste film gebrandmerkt als anti-islam, werd hij beschuldigd van het aanzetten tot haat; de film streeft vooral naar de grootst gemene deler om de meest diepgewortelde en emotionele reacties op te roepen. Wilders en anderen zoals hij werden beschuldigd van het onderhouden van hardelijns-zionistische agenda’s, waarbij ze paren van tegenstellingen waarmee het Arabisch-Semitische ras te maken heeft, in beeld brengen. Extremistische islam en ultrazionisme zijn twee kanten van dezelfde medaille. Rechtse politici klagen over het gebrek aan vrijheid van meningsuiting wanneer zij door hun respectievelijke naties verantwoordelijk worden gehouden voor hun xenofobie. Toch beschuldigen ze de moslims van xenofobie, wat waar is – de raciale separativiteit, de weerstand tegen synthese, geldt voor beide richtingen. Terwijl de sharia-wetgeving een emotionele chantage van angst uitoefent, jagen zionistische fanatici genadeloos op diegenen die het minste vleugje ‘antisemitisme’ vertonen.

Veel vrijheden worden weggenomen door regeringen en bedrijfsbelangen; een groep als de moslims de schuld geven staat gelijk aan het aanwijzen van een zondebok. De middenweg moet worden genomen om de tegenpolen in evenwicht te brengen door ware rassengelijkheid en -synthese te bewerkstelligen. Voor beide zijden van de vergelijking moet het beoefenen van tolerantie, mededogen en juiste relaties worden ontwikkeld.

Joden en Arabieren: het Semitische Subras

Joden en Arabische moslims komen uit hetzelfde subras, het derde onderras van het vijfde wortelras (5.3). De moslims worden momenteel tot zondenbok gemaakt vanwege een aantal van de volgende factoren:

1. Een radicale en haatdragende minderheid van moslimterroristen en jihadisten. Niettemin is het terrorisme van de Islam gedeeltelijk gecreëerd door de eeuwenlange imperialistische behandeling van moslimlanden door het Westen. Een diepgewortelde wrok is gekweekt en dit heeft gezorgd voor een terugslag.
2. De enclaves die moslimimmigranten in hun gastland hebben ingericht, die een juiste assimilatie verhinderen, verder verankering of de pogingen om achterhaalde gewoontes op te dringen aan de gastcultuur.
3. De langzame en conservatieve reactie van de gematigde islam op degenen die niet willen assimileren en op extremisten in hun gelederen heeft hen geen goed gedaan; zij heeft het verkeerde signaal doen uitgaan naar de rest van de wereld dat de meerderheid de handelingen van de minderheid goedkeurt en dit is niet waar.
4. De extreemrechtse zionistische schaduw van het joodse ras dat via Israël het Arabische Midden-Oosten wil domineren.
5. De minderheid van rechtsextremistische Westerse extremisten, neonazi’s enz., die de onzekerheid in de wereld hebben aangegrepen en die door hun eigen angst en onwetendheid hebben getracht de moslimsituatie te overdrijven ten bate van hun eigen doeleinden. Regeringsleiders en enkele grote mediaorganisaties hebben soortgelijke delicten gepleegd die misleidend waren of een verkeerde voorstelling van zaken gaven.
6. Een groot deel van de westerse mensen die de ‘onmogelijkheid’ van rassenassimilatie ervaren en die zich machteloos voelen, begint meer aandacht te schenken aan extremisten en haatzaaiers in hun midden. (Dit is hetzelfde als de relatie van de algemene moslimbevolking tot hun extremisten.)

De grotere rassencycli en de yuga’s

Om een esoterisch en alomvattend perspectief te hebben van wat zich tegenwoordig ontvouwt, moeten we voortdurend de grotere cycli en hun invloeden in gedachten houden. Aan het einde van elke tijdperk- of straaldispensatie is het normaal om kristallisatie te zien gebeuren. We gaan van het Vijfde Wortelras en de Kali Yuga-cyclus naar het Zesde Wortelras en zijn Satya Yuga-cyclus.

De twee yuga’s overlappen elkaar, net zoals diezelfde cycli deden bij het grote keerpunt van Atlantis, voorafgaand aan dit Vijfde Wortelras. Zoals Jezus ooit zei: ‘Laat de doden hun doden begraven’ – een toepasselijke verklaring voor deze Kali Yuga. Laten we ons concentreren op het bouwen van de subjectieve structuur van de opkomende gouden eeuw, de Satya Yuga.

Om het Zesde Subras tevoorschijn te laten komen (5.6), moet er een synthese zijn van alle voorgaande onderrassen. Dit gebeurt nu, hoewel op een enigszins pijnlijke manier. Houd in gedachten dat er een oude splitsing is opgetreden tussen het derde onderras van het Vijfde Wortelras (5.3: Arabisch-Semitisch) en de laatste twee subrassen (5.4 Keltisch-Latijns en 5.5 Noords, Angelsaksisch).

Onderrassen 5e Wortelras

Subrassen van het Vijfde Wortelras
Er bestaat een legende over drie discipelen die zich in de Lemurische tijd presenteerden als kandidaten voor inwijding, maar die hun wereldse schatten niet wilden opgeven voordat ze op de drempel van de initiatie stapten. Er wordt gezegd dat deze drie discipelen de voorouders waren van de drie grote westerse raciale groeperingen, die als volgt veralgemeniseerd kunnen worden:

1. Het Semietische ras of de rassen van de Bijbel en van de nieuwere tijden; de Arabieren, Afghanen, Moren en de vertakkingen en aansluitingen van die volkeren, de moderne Egyptenaren inbegrepen. Deze stammen alle af van de oudste van de drie discipelen.
2. De Latijnse volkeren en hun verschillende zijlinies over de gehele wereld en eveneens de Keltische rassen, welke overal worden aangetroffen. Deze stammen af van de tweede van de drie discipelen.
3. De Teutonen, Skandinaviërs en de Angelsaksen, die afstammelingen zijn van de derde van de drie discipelen.3)Alice Bailey: Esoterische Psychologie I, p.400 [Vijfde onderras 5.5] De Germaanse, Latijnse en Semitische groepen vertegenwoordigen respectievelijk de eerste drie ‘aspecten’ van wil, liefde en intelligentie. Vandaar dat de kracht van de Eerste Straal van Shamballa zeer sterk tot uitdrukking komt via de Noord-Europese wortel van de Westerse rassen (5.5). Het punt van de minste weerstand is het gebruik van geweld (wil) zonder genade (liefde), hoewel dit enigszins wordt getemperd door de zielskwaliteiten van sommige van deze naties.

Driehoek der westelijke rassen

Met betrekking tot de oude Lemuriaanse legende begonnen de laatste vierde en vijfde subrassen van het Vijfde Wortelras geleidelijk aan de oude verhalen uit de Atlantische tijden te geloven en schaarden zich bij de kant van degenen die vijandig stonden tegenover de Semitische mensen. Van deze Semitische stammen is de Jood prominent en het is interessant te bedenken dat Israël momenteel vijandig staat tegenover de meeste van zijn omliggende Arabische naties / medestammen; de Semitische bevolking als geheel draagt het antagonisme van hun andere twee ‘broeders’ – de Latijns-Keltische en Germaanse, Scandinavische, Angelsaksische subrassen met zich mee.

De sleutel voor Israël en de Joden in het algemeen is dat ze veel invloed hebben op deze laatste subrassen om hun Arabische buren te beïnvloeden. Dit is een fascinerende dynamiek maar zij verandert snel, zoals de huidige bevrijding van Egypte in 2011 laat zien.
Wat begon in Tunesië beweegt zich nu over de hele regio, met protesten in Jemen, Syrië, Soedan, de Palestijnse gebieden, Libië, Jordanië, Irak, Bahrein, Algerije en Iran. De Arabische wereld bevrijdt zichzelf van repressieve regimes en het juk van religieus fundamentalisme moet deel uitmaken van die gelijkstelling. Kristallisatie maakt deel uit van een natuurlijk proces van manifestatie, alle vormen moeten kristalliseren om de dood mogelijk te maken en de bevrijding van het levensprincipe – hiervan is de wereld van vandaag getuige.

Het oude Lemuriaanse verhaal kan enigszins de vijandschap en het wantrouwen verklaren dat vandaag wordt gevoeld in de richting van Semitische mensen, een overblijfsel dat nog steeds in het raciale geheugen blijft hangen. (Het is echter een veel dieper mysterie dat teruggaat tot ons ‘eerste zonnestelsel’.)4)Zie “Esoteric History of the Jewish Race: The First Solar System to Israel” in The Destiny of the Races and Nations,Phillip Lindsay.
De meeste Arabische, Afghaanse en moderne Egyptenaren van het Semitische onderras (5.3) hebben de islam als hun belangrijkste religie geadopteerd, vandaar een terugkeer van sommigen van deze groep naar vertekende interpretaties van de Koran, uitersten van de sharia, het dragen van de burka, vrouwelijke genitale verminking, de Taliban-fundamentalisten enzovoort. Het probleem van de uitgaande zesde straal wordt verergerd door de binnenkomende kracht van de Eerste Straal van Wil of Macht, die meedogenloosheid en wreedheid creëert – Pluto en Mars.

Joden, christenen en moslims behoren allemaal tot dezelfde kudde – de drie ‘Abrahamitische religies’. Hoe kan het beschuldigen en wijzen op verkeerd handelen in de richting van één groep plaatsvinden, terwijl de andere groep geen verantwoordelijkheid kan nemen voor zijn eigen cultuur en excessen? Studenten die dit onderzoeken, zullen net zo veel vilein racistisch materiaal vinden in de oorspronkelijke Joodse Talmoed als in de Koran.5)Volg deze link voor een in Israel uitgegeven boek over ‘how to kill gentiles’: http://www.truthtellers.org/alerts/CompleteGuideKillingGentiles.html.
Evenzo zijn er, verspreid in het Oude en Nieuwe Testament van de Bijbel, vele passages te vinden die gemakkelijk verkeerd of te letterlijk op een gewelddadige of afscheidende manier geïnterpreteerd kunnen worden. De wreedheid en barbaarsheid binnen slechts één religie heeft ongelofelijke en onbegrijpelijke proporties bereikt tussen de protestanten en de katholieken. (Het is interessant om op te merken dat het boeddhisme de enige grote religie is die een lichtend voorbeeld is gebleven van geweldloosheid, vrede en mededogen.)

Veel aanhangers van deze westerse religies interpreteren ze volgens een wereldbeeld dat honderden of duizenden jaren oud is en dat niet langer geeigend is voor onze tijd. Sommige van die aanhangers zijn zelfs niet bewust door dit Vissentijdperk, dat nu wordt afgesloten, gereisd. De meedogenloosheid en wreedheid van de straffen in deze oude religieuze teksten zijn dan misschien ‘nodig’ geweest voor bepaalde recalcitrante bevolkingsgroepen, maar zijn zeker nu niet gepast in een tijd waarin mededogen en begrip zo kort leverbaar zijn.

De kleinere cycli van Vissen en de Zesde Straal

Om uitzicht te houden op de huidige gebeurtenissen, moeten we onszelf ervan bewust blijven dat de wereld nog steeds onder invloed staat van het laatste deel van het Vissentijdperk. Door de macht van de esoterische heerser Pluto van Vissen wordt er een enorme vernietiging teweeggebracht in de lagen van culturele attitudes die tijdens het Vissentijdperk zijn opgebouwd.

Degenen die meer bewust zijn, helpen het opkomende Waterman-paradigma te construeren dat de Broederschap van de Mensheid erkent. Toch zijn bepaalde krachten uit het oude Vissentijdperk nog steeds dominant en proberen ze vast te houden aan het verleden, de periode van de laatste 2000 jaar waarin het christendom en de islam ontstonden.

De Zesde Straal van toewijding of idealisme is sinds 1625 geleidelijk ‘uit incarnatie’ verdwenen, maar vanwege zijn lange cyclus van incarnatie zijn de effecten nog steeds erg sterk. Het is de straal geregeerd door Mars en Neptunus en conditioneert het christendom en de islam. Vandaar de vele bloedige oorlogen in de naam van deze respectieve godsdiensten. Ze zijn beide erg martiaal (Mars) en idealistisch (Neptunus). Neptunus is de medeheerser van Vissen en daarom is het een kracht die de huidige cyclus van de Zesde Straal verbindt met die van Vissen.

Aspiranten en discipelen zijn ook geconditioneerd door deze energie – evenals sommige landen, zoals de VS, Rusland, Spanje en Italië. Niettemin, met zowel de Zesde Straal als met Vissen, ervaart de wereld hun respectieve schaduwuitingen van fanatisme en fundamentalisme.
Vandaar dat Jihad een kracht is die aanwezig is in alle westerse landen. Jihad betekent ‘heilige oorlog’, enigszins een contradictio in terminis. Een bestudering van vele zesdestraals entiteiten, of het nu gaat om naties, religies, gewone mensen of discipelen op het pad, onthult hoe krachtig de Mars-kracht zichzelf uitdrukt. Hij wordt op zijn beurt samengesteld tot grotere complexiteit door middel van de lagere begoochelende expressie van Neptunus, plus zijn idealisme, werkend aan de onverloste vorm van de mensheid. Vandaar de ‘hemel’ of ‘het paradijs’ dat de zelfmoordterrorist zo zeker kan bezoeken als zijn ‘door God gegeven’ missie eenmaal is volbracht; of de rechtvaardiging, ‘juistheid’ (gerechtigheid) van de heilige kruistochten – voor zowel moslims als christenen.

Voor veel aspiranten en discipelen op het pad is deze energie van de Zesde Straal krachtig, zij vormt juist de kracht die hun ‘aspiratie’ voortstuwt. Zij komt vooral tot uitdrukking in het emotionele lichaam, maar ook door zielen en persoonlijkheden. Er is gezegd dat de Zesde Straal vanwege deze krachten een van de meest problematische is gedurende de menselijke evolutie.

Daarom moet door degenen die onder de Zesde Straal staan, worden erkend hoe kwetsbaar zij zijn voor de donkere schaduw van deze straal in al zijn verschijningsvormen: xenofobie, afgescheidenheid, fanatisme, fundamentalisme enz.; hoe gemakkelijk zij die onder invloed staan van de Zesde Straal zich door andere zesdestraals problemen, in het bijzonder op het gebied van religie, laten leiden. Hoevelen van ons hebben echt de moed om naar binnen te kijken en onze individuele, culturele of raciale inwoner te identificeren, in plaats van deze op een ander ras te projecteren en dit verantwoordelijk te maken?

Of je nu Jihad declareert of deel uitmaakt van de westerse ‘Jihad Watch'6)http://www.jihadwatch.org/ Een website die veel kritiek kreeg vanwege “verschanste vijandigheid” ten aanzien van de Islam, en door een aantal Arabisch-Amerikaanse en burgerrechtengroepen veroordeeld werd als ‘hate speech’ – Wikipedia., je bent als zesdestraals individu even fanatiek en fundamentalistisch als de andere. De VS heeft een zesde straalspersoonlijkheid die een enigszins nationalistische, christelijke projectie heeft ten opzichte van de zesdestraals Islam – en omgekeerd.

 

 

 

 

 

Als je wordt beïnvloed door zesdestraals-medewerkers die ertoe neigen je persoonlijke aanleg te versterken, wees je dan bewust van de zeer onvermurwbare opvattingen van hun partijpolitieke politiek – en in alle eerlijkheid gezegd, soms hun rassenvooroordelen. Ben je bereid goed na te denken over hoe goed geïnformeerd of uitgebreid je vragen zijn op politiek of religieus gebied, of neem je het woord van andere collega’s als ‘evangelie’? Er is rigoureus onderscheid nodig. DK adviseert aspiranten op het pad en ook oudere discipelen het volgende:

“… [De aspirant]… moet leren zich op constructieve werkzaamheid te richten en moet leren het neerhalen van de oude levensorde achterwege te laten. Hij moet zich er op toeleggen voor de toekomst te bouwen en te denken langs de nieuwe richtlijnen. Men moet hem waarschuwen geen tijd te verspillen met het ongewenste aan te vallen, maar hij moet in plaats hiervan al zijn energie gebruiken om de nieuwe tempel van de Heer te scheppen, waardoor de heerlijkheid geopenbaard moge worden. Op deze wijze zal de publieke aandacht langzamerhand op het nieuwe en schone gericht worden en de vroeger opgebouwde scheppingen zullen door gebrek aan aandacht in verval raken en zo verdwijnen.

Ook moet men hem leren, dat partijdigheid7)Een fervente, enigszins militante ondersteuning of verdediging van een partij, zaak, pressiegroep, persoon, of idee. in geen enkel opzicht een teken van geestelijke ontwikkeling is. Hij zal daarom niet de woorden anti of pro gebruiken. Door zulke termen wordt automatisch haat verwekt en ontstaan er aanvallen en pogingen om de verandering tegen te werken, terwijl zij degeen die ze gebruikt, op het standpunt van het defensieve stellen. Iedere klasse van mensen is een groep broeders. Katholieken, Joden, Heidenen, Westerlingen en Oosterlingen zijn allen zonen Gods.”8)Alice Bailey: Een Verhandeling over Witte Magie, p.420.

De Zesde Straal is zo militant en reageert gemakkelijk op zesdestraals moslimvrees en maya-manipulatie; die van hardline moslims of van hun tegengestelde critici. Stel je bij het bezitten van de Zesde Straal de vraag hoe je bijvoorbeeld hebt gereageerd op films als Gladiator. Werd je passie gewekt om ‘de hel los te laten’, bereikte je de plaatsvervangende sensatie van het trekken van je zwaard en het inhakken op de goddeloze hordes? (Ik denk dat velen met een volmondig, ‘ja’ zouden antwoorden!) Als dat zo is, dan is dat een goede indicator van de kracht en woede van deze straal, hoe hij ongepaste overheersing kan bereiken, of bezit kan nemen van een individu, vooral van iemand die zich ‘op het pad’ beweegt.
Veel ijverige aspiranten en discipelen waren vastbesloten om ‘Gods werk’ te doen tijdens de inquisitie, die vele ‘heksen’ in Europa en honderdduizenden van de inheemse bewoners van de Amerika’s vermoordde; en zij waren vertegenwoordigers van een god van de liefde? Wat is het verschil met de moslimextremist met vergelijkbare attitudes?

De Zesde Straal is zo idealistisch en beïnvloedbaar vanwege de invloed van Neptunus, dus iemands percepties rondom thema’s van loyaliteit, cultuur en geloof kunnen gemakkelijk worden vervormd. Een andere zesdestraaltest (of een van de ‘even’ stralen in het algemeen) is om jezelf de vraag te stellen in welke mate je een passieve ontvanger bent van entertainment, of het nu om televisie of films gaat; hoe passief en niet-onderscheidend ben jij als het gaat om geïnformeerd te worden door de vele soorten media die nu bestaan? Met andere woorden, hoeveel mentaal onderscheidingsvermogen houd je achter de hand en hoeveel astrale polarisatie sta je toe?

Het is gemakkelijk om een groep te isoleren en hen de schuld te geven van wat er op wereldschaal gebeurt – het is een eng zesdestraals Vissen-visioen. De christenen hadden hun fundamentalisme tijdens de kruistochten en de inquisitie. Denk alsjeblieft na over het terrorisme, uitgedragen door het imperialisme dat naties zoals de VS, Groot-Brittannië en Frankrijk in de afgelopen paar honderd jaar hebben doorgemaakt. Sommige naties zijn gebaseerd op terrorisme, en daarom moet een evenwichtige visie worden ontwikkeld in het brandmerken van moslims als de enige terroristen, omdat dit eenvoudig een psychologische projectie op nationale of raciale schaal is.

De Nieuwe Groep van Werelddienaren

Als iemand lid wil worden van de Nieuwe Groep van Werelddienaren (NGWD), moet de realisatie van de functie van die groep binnen het planetaire lichaam worden begrepen. Er wordt gezegd dat de NGWD het planetaire ajna-centrum belichaamt, waardoor energie rond de planeet kan worden gericht en waardoor de gemiddelde en niet-ontwaakte mensheid (keelcentrum) spiritueel kan zijn.9)influenced.https://www.esotericastrologer.org/Newsletters/40%20Integration%20of%20the%20NGWS.htm

NGWD als Oog van Sanat Kumara

Vandaar dat er, in relatie tot hoe jij als lid van deze groep subjectief kunt functioneren, een afspiegeling moet zijn van hoe de Hiërarchie functioneert (de Meesters van Wijsheid, het planetaire hartcentrum):

“Ik vraag u tevens uw betrekkingen te verbreken met alle groepen die trachten te vernielen en af te breken, onverschillig hoe oprecht hun bedoeling is. Schaart u aan de zijde van degenen die werken met het doel op te bouwen, die geen andere groepen of organisaties bevechten en die het woord „anti” uit hun woordenboek geschrapt hebben. Staat aan de zijde van degenen die rustig en gestadig aan de nieuwe orde bouwen — een orde welke op liefde berust, onder de impuls van broederschap bouwt, een besef van broederschap bezit, gebaseerd op de wetenschap dat eenieder van ons en allen, onverschillig van welk ras, kinderen zijn van één Vader, en die tot het besef komen dat de oude manier van werken moet verdwijnen en de nieuwere methoden een kans gegeven moeten worden.”10)Alice Bailey: Esoterische Psychologie I, p.188.

Als aspirant of discipel moet je onderscheid maken naar het werk dat je doet en moet je je plaats vinden. Wil je werken in de wereld van betekenis of in de wereld van uiterlijke effecten en uiterlijkheden?
“Het is de mensheid zelf die haar bestemming bepaalt. Discipelen wijzen de weg, geven de visie aan, geven een nodig voorbeeld en leggen de klemtoon op de oude grenspalen.”11)Alice Bailey: Discipelschap in het Nieuwe Tijdperk II, p.68.

 

 

 

 

 

De drie belangrijkste groepen van de mensheid

Het volgende is een handige manier om de drie belangrijkste groepen in de mensheid te begrijpen.
“Voor diegenen onder ons die aan de innerlijke zijde werken, zitten de werkers in de wereld in drie groepen:

1. Die weinigen, die waarachtige Aquarius-mensen zijn. Zij werken onder zeer reële moeilijkheden want hun visie gaat boven het begrip van de meeste mensen uit. Zij stuiten vaak op onbegrip, ondervinden veelvuldige teleurstelling in hun medewerkers en veel eenzaamheid.
2. Diegenen, die volkomen Vissen-mensen zijn. Zij werken met veel groter gemak en krijgen sneller weerklank van de mensen om hen heen. Hun werk heeft plaats door de geest van afgescheidenheid. Hieronder valt de grote massa van de wereldwerkers in alle verschillende onderafdelingen van menselijke gedachte en welvaart.
3. De Vissen-mensen, die voldoende ontwikkeld zijn om op de Aquarius-boodschap te reageren, maar die — tot dusver — van zichzelf niet zeker zijn om de werkelijke werk- en aankondigingsmethoden van Aquarius te kunnen gebruiken. 
Zij hebben b.v. op politiek gebied een internationaal gevoel, maar kunnen dat niet toepassen, wanneer het erop aan komt anderen te begrijpen. Zij menen een universeel bewustzijn te hebben, maar wanneer de proef op de som genomen wordt, maken zij onderscheid en schakelen af. Zij vormen een veel kleinere groep dan die van de echte Vissen-typen, zij doen goed werk en nemen een zeer noodzakelijke plaats in. Het probleem evenwel, dat zij de Aquarius-werker bieden, is dat zij hoewel zij op het ideaal reageren en zich als van het nieuwe tijdperk beschouwen, het niet werkelijk zijn. Zij zien iets van de visie en hebben de theorie begrepen, maar kunnen die niet in daden omzetten.”12)Alice Bailey: Een Verhandeling over Witte Magie,p.632.

Het vorige deel is onderstreept omdat het een snel uitbreidende groep betreft die bestaat uit een groot aantal kleinere groepen, inclusief individuen in ‘new age’-groepen.

De Nieuwe Wereldreligie

Als culturen en rassen samensmelten tot een synthese, is het logisch dat er uiteindelijk een nieuwe wereldreligie zal ontstaan, die put uit het beste van alle tradities. Dit gebeurt nu, vandaar de crises op alle religieuze terreinen met de opkomst van het fundamentalisme, het wegtrekken uit de kerken door miljoenen, het overnemen van oosterse tradities zoals het boeddhisme enzovoort:

“Het grote thema van de nieuwe wereldgodsdienst zal de erkenning zijn van de vele goddelijke benaderingen en de continuïteit van openbaring, die door elke nadering werd gebracht. De taak, die voor de geestelijk ingestelde mensen der wereld van heden ligt, is, de mensheid voor te bereiden op de aanstaande en (misschien) grootste van alle Benaderingen. De methode, die gebruikt wordt, zal zijn het wetenschappelijk en intelligent gebruik van Aanroep en Oproep (Invocatie en Evocatie) en het erkennen van de geweldige macht, die daarvan uitgaat.”13)Alice Bailey: De Wederkomst van de Christus, p.151.

Vandaar het belang tijdens deze overgangsperiode van een lopende interreligieuze dialoog (er zijn veel groepen bij betrokken), het harde weerleggen van opgelegde archaïsche religieuze vervormingen en het cultiveren van tolerantie en begrip. Met de cyclus van de meeste wereldreligies in hun Kali Yuga-fase van dood en vernietiging, is dit het juiste moment dat het beste van allemaal tot één geheel wordt gesynthetiseerd:

“Alle vroegere goddelijke openbaringen hebben de mensheid gebracht op het punt, waar (geestelijk gesproken) ‘s mensen essentiële goddelijkheid theologisch erkend wordt, waar de broederschap van de mensen en het vaderschap Gods erkende idealen zijn en waar de wetenschap het feit heeft aangetoond van een zich ontwikkelend doel en het bestaan van een fundamentele, intelligente kracht achter alle verschijnselen. Stap voor stap is de mens door gebed, de onder woorden gebrachte begeerte, door aanbidding, de erkenning van goddelijkheid, door bevestiging van het feit, dat de menselijke aard in wezen gelijk is aan de goddelijke, gebracht tot het geloof in de goddelijkheid van de Christus ….”14)Alice Bailey: Het naar buiten treden van de Geestelijke Hiërarchie, p.400.

Let hier op het gebruik van het woord ‘wetenschap’, dat duidt op een basisovereenkomst tussen deze twee gebieden van menselijke expressie. De nieuwe aquariaanse wetenschap van ‘aanroeping en evocatie’ zal alle oude religies vervangen. Godheid zal worden opgeroepen door middel van rituelen en ceremoniën, gebed en meditatie, en een overeenkomstige evocatieve reactie zal worden gegeven door getrainde ingewijden en discipelen die werkzaam zijn op het gebied van religies.

Dit gebeurt al door maandelijkse meditaties over volle maan die overal ter wereld plaatsvinden en waar energie wordt opgeroepen, ontvangen en geregisseerd. Uiteindelijk zullen sommige groepen de verantwoordelijkheid krijgen om kandidaten door de eerste twee initiaties te leiden.
“Deze nieuwe godsdienst zal de vorm aannemen van een bewuste vereende groepsbenadering tot de wereld van geestelijke waarden, die op haar beurt wederkerig actie zal oproepen van Hen, Die de bewoners van die wereld zijn — de planetaire Hiërarchie en aangesloten groepen.”15)Alice Bailey: Opvoeding in het Nieuwe Tijdperk, p.123.
De basiswaarheden die door deze nieuwe wereldgodsdienst worden verkondigd, omvatten enkele van de volgende:

1. “De wet van mededogen. Dit is de waarheid van juiste verhoudingen, van liefdevol begrip en van daadwerkelijk uitgedrukte liefde. Het is de grondslag van broederschap en de uitdrukking van innerlijke eenheid.
2. De werkelijkheid van God. Dit is de waarheid, dat het Zijn de immanente God en de transcendentale God is; het houdt de erkenning in van het grote geheel en het daaraan verwante deel …
3. De continuïteit van openbaringen. Door alle tijden heen en bij elke menselijke crisis, altijd in de uren van nood, wanneer er een nieuw ras wordt gevormd of een mensheid zover is gevorderd, dat zij moet worden opgewekt tot een nieuwe en bredere visie, zendt het hart van God — daartoe bewogen door de wet van mededogen — een leraar, een wereldverlosser, een lichtbrenger, een Avatar.”16)Alice Bailey: Het naar buiten treden van de Geestelijke Hiërarchie, p.288.

Het dienen van het grotere geheel door juiste relaties

De opvattingen van politieke leiders (in 2011), de reguliere en zelfs van esoterische studenten zijn veel te beperkt. Ze noemen multiculturalisme een mislukking, maar ze vergeten dat het hoogstens een experiment van maximaal zestig jaar was; het gewicht van eeuwenoude culturen verheft zich niet in zo’n korte tijdsspanne.

De verklaringen van ‘mislukking’ door verschillende leiders lijken een xenofoob excuus te zijn, hoewel protesten over misbruik door moslims wel gelden; maar dit misbruik geschiedt niet door de meerderheid. Wanneer je deze raciale smeltkroes terugbrengt tot in de basis, blijven er zuivere separativiteit, culturele en raciale vooroordelen over. Het werkt in beide richtingen, van moslims naar niet-moslims en omgekeerd.

Het echte falen is er een van menselijke relaties. We weten allemaal hoe uitdagend relaties zijn binnen ons eigen leven, met degenen die het dichtst bij ons staan, met onze gemeenschappen en onze naties. Vandaar dat het grotere falen van de juiste relatie tussen rassen en culturen geen verrassing is; er moet gewoonweg veel meer werk gedaan worden! Juiste uiterlijke relaties kunnen alleen tot stand worden gebracht door een juiste innerlijke relatie tussen ziel en persoonlijkheid – binnen een individu, groep, natie of ras. Tenzij innerlijke ontwapening heeft plaatsgevonden, met andere woorden tenzij de militante Mars is ontwapend tegen de overheersing door de zonnevlecht (thuisbasis van het lagere ego), zal de tijdbom blijven tikken en uiteindelijk ontploffen.

Alle groepen hebben hun fundamentalisten, inclusief de esoterische groepen (eso-terroristen), dus waarom willen sommige studenten van de wijsheid een klein deel van het geheel de schuld geven? Het enige wat ze doen is meegaan met de ‘steile Vissen’ in de passage hierboven. Als iemand beweert een esotericus of occultist te zijn, dan moet hij handelen naar wat hij predikt door in de wereld van betekenis te leven, in plaats van in de wereld van effecten en maya. Getrainde witte magiërs kunnen deze wereld van betekenis vormgeven en maya en illusie bewust van hun levenskracht beroven.
In een niet-gepubliceerde brief zei de meester DK toen hij zijn discipel FCD (de Joodse psycholoog, Roberto Assagioli) adviseerde naar aanleiding van onmiddellijke problemen in zijn ras: ‘handel alsof het zionisme niet bestaat’; een moeilijk te slikken smeekbede voor zowel FCD als voor elke student van de wereldpolitiek en even ironisch is de omvang van de zionistische invloed overgenomen daar waar de nazi’s ophielden. De inwoner van de mensheid werkt krachtig door het zionistische / moslimextremistische / nazi / fundamentalistische paradigma. Studenten van esoterie moeten leren dat hun opdracht is ‘de liefde die ten grondslag ligt aan de gebeurtenissen van de tijd’ (Venus) naar buiten te brengen, en niet verstrikt te raken in de haat en agressie van Mars.

Voor degenen die in de gelederen van de Nieuwe Groep van Werelddienaren willen dienen, wie zal de zielen van de mensheid stimuleren en de intelligentsia inspireren als de NGWD dat niet kan? Wie zal de Nieuwe Orde van de Hiërarchie bouwen volgens het gevoelde Planetaire Plan?
Een veel afstandelijkere houding ten opzichte van wereldaangelegenheden moet worden gecultiveerd, om in de wereld te zijn maar niet van de wereld, een van de grootste uitdagingen voor elke gepassioneerde discipel, die moet ophouden zich te laten afleiden door de wereld van de schijn. Als iemand zich erop beroept dat een ‘aangenomen discipel’ te zijn (en dat doen velen), overweeg dan dat

“… ook aangenomen discipelen in deze groep op dezelfde wijze leren te werken als de Hiërarchie. De Hiërarchie werkt op het wereldlijk terrein van menselijk leven; de Nieuwe Groep van Werelddienaren zorgt voor een soortgelijk terrein voor de nieuwe discipel. Ingewijden uit verschillende ashrams komen soms in die groep bijeen ten einde het gehalte en de hoedanigheid der discipelen, die bezig zijn met wereldredding, te bestuderen, want door deze discipelen verwezenlijkt de Hiërarchie haar plannen. Ingewijden doen hun voornaamste werk op mentale niveaus, maar blijven achter de schermen, waardoor hun kracht groot is … “17)Alice Bailey: De Stralen en de Inwijdingen, p.230.

Conclusie

Veranderingen vinden nu met grote snelheid plaats naarmate de oude orde afbrokkelt en een nieuw paradigma naar voren komt. Fundamentalisme en kristallisatie zullen niet voor altijd bestaan, ze zijn cyclisch in hun manifestaties. Er is veel dat door de NGWD op zoveel gebieden moet worden gedaan om het voortgaande vernietigingsproces te bewerkstelligen en een overgang te maken tussen de tijdperken, maar toch moet het gebeuren.
We kunnen alleen maar streven naar het helpen opbouwen van deze nieuwe wereld in het fijnstoffelijke gebied, maar wel geaard blijven in het werk van de alledaagse wereld. We kunnen met de Boeddha onder de vijgenboom zitten en de rivier van het leven voorbij zien komen, maar moeten onszelf niet identificeren met die steeds veranderende stroom.

Phillip Lindsay © 2011.

Gepubliceerd in Destiny of Nations, Esoteric Astrology, Nations & History

The Blending of Races and Cultures: Moving Toward a New Race and Universal Religion

Noten   [ + ]

1. Alice Bailey: Begoocheling, een Wereldprobleem p.46-7
2. http://www.dailymotion.com/video/x4vd6k_fitna-the-movie-geert-wilders-film_news
3. Alice Bailey: Esoterische Psychologie I, p.400
4. Zie “Esoteric History of the Jewish Race: The First Solar System to Israel” in The Destiny of the Races and Nations,Phillip Lindsay.
5. Volg deze link voor een in Israel uitgegeven boek over ‘how to kill gentiles’: http://www.truthtellers.org/alerts/CompleteGuideKillingGentiles.html.
6. http://www.jihadwatch.org/ Een website die veel kritiek kreeg vanwege “verschanste vijandigheid” ten aanzien van de Islam, en door een aantal Arabisch-Amerikaanse en burgerrechtengroepen veroordeeld werd als ‘hate speech’ – Wikipedia.
7. Een fervente, enigszins militante ondersteuning of verdediging van een partij, zaak, pressiegroep, persoon, of idee.
8. Alice Bailey: Een Verhandeling over Witte Magie, p.420.
9. influenced.https://www.esotericastrologer.org/Newsletters/40%20Integration%20of%20the%20NGWS.htm
10. Alice Bailey: Esoterische Psychologie I, p.188.
11. Alice Bailey: Discipelschap in het Nieuwe Tijdperk II, p.68.
12. Alice Bailey: Een Verhandeling over Witte Magie,p.632.
13. Alice Bailey: De Wederkomst van de Christus, p.151.
14. Alice Bailey: Het naar buiten treden van de Geestelijke Hiërarchie, p.400.
15. Alice Bailey: Opvoeding in het Nieuwe Tijdperk, p.123.
16. Alice Bailey: Het naar buiten treden van de Geestelijke Hiërarchie, p.288.
17. Alice Bailey: De Stralen en de Inwijdingen, p.230.